FRA4590 – Masteroppgåve i fransk områdekunnskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er eit sjølvstendig vitskapelig arbeid på 80-100 sider om eit tema basert på din godkjente prosjektskisse (t.d. innanfor fransk politisk, økonomisk eller sosial historie eller fransk samfunnsliv i vid forstand). Oppgåva skal skrivast på fransk.

Kva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet:

  • kan du formulere og avgrense ei fagleg problemstilling
  • kan du planleggje og fullføre eit omfattande vitskapeleg arbeid
  • kan du samle inn, systematisere og analysere store mengder informasjon
  • kjenner du til forskningsetiske normer og kan referere frå og vere kritisk til kjeldene dine
  • kan du presentere større informasjonsmengder på ein strukturert måte
  • kan du nytte relevant språkvitskapeleg teori og forskningsmetode og gjennomføre analyser med eit høgt refleksjonsnivå
  • har du avanserte akademiske språkferdigheter i fransk
  • karakteren du får viser i kva grad du har nådd desse læringsmåla

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Viss du ikkje allereie har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram.

Emnet krevjer opptak til masterprogrammet i europeiske og amerikanske områdestudier, studieretning Frankrike-studier.

For studenter som starter på master frå hausten 2015:

For å kunne levere masteroppgåve i fransk områdekunnskap, må du ha bestått emnet  FRA4500 – Forskningsmetode i fransk områdekunnskap (videreført) (5 studiepoeng). Du må i tillegg ta minst 20 studiepoeng i fransk områdekunnskap.

Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

Oppgåva krev gode franskkunnskapar, både skriftleg og munnleg.

Undervisning

I emnet FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (videreført) skriv du ei prosjektbeskrivelse som gjev grunnlag for tildeling av rettleier.  Du får individuell rettleiing under arbeidet med oppgåva.

Merk at det å få rettleiing er ein obligatorisk del av masterstudiet og at rettleiingskontrakten må vere godkjent før masteroppgåva kan leverast.

"Retningslinjer for rettleiing av masteroppgåver ved Det humanistiske fakultet" finner du her. Veiledningsavtalen må vere goskjent før du kan levere masteroppgåva.

I den nasjonale oversikten finn du mellom anna ei samla framstilling av kompetanseområda i fransk språk, litteratur og områdekunnskap ved ILOS.

Retningsliner for rettleiing av masteroppgåver ved Det humanistiske fakultet

Etiske retningsliner for rettleiarar ved UiO.

 

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgåva er 15. september eller 15. november i haustsemesteret, og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Det blir obligatorisk munnleg eksamen for alle som melder seg til masteroppgåva for første gang frå og med våren 2016. Munnleg eksamen blir vurdert av same kommisjon som sensurerte masteroppgåva. Eksamen varar i cirka 30 min. Munnleg er kun justerande, du får ein samla karakter.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgåva ved ILOS.

Tekstar på andre språk enn fransk skal siterast anten i original eller i fransk omsetjing.

Du får ei skriftleg grunngjeving for karakteren når sensur har falt.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen for FRA4590.

Sensurrettleiing for masteroppgåver ved ILOS

Grunngjeving og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og haust

Eksamen

Vår og haust

Undervisningsspråk

Oppgåva skal skrivast på fransk