Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et studium av tekster fra de gamle germanske språkene. Tekstene velges i samråd med faglærer og slik at de bl.a. er hentet fra det språket som er mest relevant for problemstillingen i masteroppgaven.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg en gode ferdigheter i tekstlesning og tekstforståelse samtidig som arbeidet med tekstene er relevant for masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk, studieretning sammenlignende germansk lingvistikk, eller annet relevant program.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesning/seminar (normalt 2 uketimer i 12 uker).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Studentene skal etter undervisningsslutt levere en mappe som består av følgende deler: 1) to skriftlige oppgaver (essay) og 2) en klasseromseksamen (2 undervisningstimer). Mappen innleveres til faglærer ved avsluttet klasseromseksamen. Studentene kan få individuell veiledning i del 1 av mappeinnleveringen. Omfanget på mappen skal være ca. 20 sider.

Vurderingen baseres på den innleverte mappen hvor de to skriftlige oppgavene teller 1/4 hver og klasseromseksamen teller 1/2. Alle deler må være bestått for at emnet skal være bestått.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk