Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg økonomisk utvikling i Latin-Amerika på 1900-tallet, med særlig vekt på de strukturelle endringene som fant sted på slutten av århundret: fra statsledet industrialisering til nyliberalisme. En innføring i noen grunnleggende økonomiske perspektiver og teorier vil gi økt forståelse av den økonomiske utviklingen i Latin-Amerika. Samtidig vil gjennomgangen av økonomiske hendelser og utviklingstrekk i Latin-Amerika fungere som konkrete eksempler som kan lette forståelsen av økonomiske teorier og modeller.

Den økonomiske krisa i Argentina i 2001 vil bli tillagt spesiell vekt, fordi det er et empirisk eksempel som egner seg svært godt til å illustrere og anvende emnets økonomiske teorier og perspektiver. Emnet vil gi et godt utgangspunkt for å forstå og forholde seg kritisk til økonomiske resonnementer og argumenter i den faglige litteraturen om Latin-Amerika. Og kombinasjonen av ny kunnskap om Latin-Amerika og en økt teoretisk forståelse vil forhåpentligvis gi deg et nytt verktøy i din faglige verktøykasse.

Gjennom arbeidet med semesteroppgaver skal du sette deg inn i et case fra Latin-Amerikas økonomiske utvikling og formidle den innsikten du har tilegnet deg.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du/kan du:

  • den nødvendige basiskunnskapen for å analysere og forstå økonomiske problemstillinger og utviklingstrekk i Latin-Amerika.
  • innsikt i Latin-Amerikas økonomiske historie i nyere tid, med vekt på temaer som industrialisering, handel, utenlandsgjeld, makroøkonomiske stabiliseringsforsøk, økonomisk ulikhet og statlig involvering i økonomien.
  • innsikt i enkel bruk og tolkning av sosioøkonomisk statistikk, med Excel som verktøy.
  • beherske sentrale begreper innenfor økonomisk terminologi og presist gjøre rede for økonomiske temaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til mastergrad på programmet for europeiske og amerikanske studier eller annet relevant masterprogram.

Det tas ikke opp mer enn 5 studenter på emnet. Ved plassmangel, vil studenter på masterprogrammet i Europeiske og amerikanske studier (studieretning Latin-Amerika) prioriteres.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LATAM2506 – Latinamerikanske økonomier (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminarundervisning per uke i 10 uker, og 6 timer skriveseminar fordelt utover semesteret.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I første halvdel av semesteret skal du levere en skisse (maks 1 side) med problemstilling til semesteroppgaven. Skissen vurderes av faglærer og må godkjennes før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave. Oppgaven skal være på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, engelsk eller spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang våren 2015. BA-versjonen LATAM2506 fortsetter.

Undervisningsspråk

Norsk