Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg økonomisk utvikling i Latin-Amerika på 1900-tallet, med særlig vekt på de strukturelle endringene som fant sted på slutten av århundret: Fra statsledet industrialisering til nyliberalisme. En innføring i noen grunnleggende økonomiske perspektiver og teorier vil gi økt forståelse av den økonomiske utviklingen i Latin-Amerika.

Samtidig vil gjennomgangen av økonomiske hendelser og utviklingstrekk i Latin-Amerika fungere som konkrete eksempler som kan lette forståelsen av økonomiske teorier og modeller.

Den økonomiske krisa i Argentina i 2001 vil bli tillagt spesiell vekt, fordi det er et empirisk eksempel som egner seg svært godt til å illustrere og anvende emnets økonomiske teorier og perspektiver.

Emnet vil gi et godt utgangspunkt for å forstå og forholde seg kritisk til økonomiske resonnementer og argumenter i den faglige litteraturen om Latin-Amerika. Og kombinasjonen av ny kunnskap om Latin-Amerika og en økt teoretisk forståelse vil forhåpentligvis gi deg et nytt verktøy i din faglige verktøykasse.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet har du/kan du:

  • Den nødvendige basiskunnskapen for å analysere og forstå økonomiske problemstillinger og utviklingstrekk i Latin-Amerika
  • Innsikt i Latin-Amerikas økonomiske historie i nyere tid, med vekt på temaer som industrialisering, handel, utenlandsgjeld, makroøkonomiske stabiliseringsforsøk, økonomisk ulikhet og statlig involvering i økonomien
  • Innsikt i enkel bruk og tolkning av sosioøkonomisk statistikk, med Excel som verktøy
  • Beherske sentrale begreper innenfor økonomisk terminologi og presist gjøre rede for økonomiske temaer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det tas ikke opp mer enn 20 studenter på emnet. Ved flere søkere, vil studenter på bachelorprogrammet i Europeiske og amerikanske studier (studieretning Latin-Amerika) prioriteres.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til latinamerikansk historie tilsvarende IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt). Gode leseferdigheter i engelsk er en nødvendighet, samt at det er en fordel med gode leseferdigheter i spansk og/eller portugisisk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LATAM4506 – Latinamerikanske økonomier (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminarundervisning per uke i 14uker.

Emnet forutsetter aktiv deltagelse i undervisningen.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal presentere en kvalifiseringsoppgave skriftlig eller muntlig. Aktiviteten må være godkjent av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, engelsk eller spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk