Dette emnet er nedlagt

LIT2360 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium som er tematisk avgrenset (som for eksempel liv og tekst, sykdom, vennskap, postkolonial litteratur, storbyen). Temaene varierer fra semester til semester.

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk, hentet fra minst to språkområder, og et utvalg sekundærlitteratur og teoretiske fremstillinger tilsvarende 300-400 s. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Mer spesifikk informasjon om det aktuelle tema finnes på semestersiden.

Hva lærer du?

Gjennom fordypning i det aktuelle litterære pensumet lærer studentene å fortolke og diskutere litteraturen ut fra en forståelse av temarelevante problemstillinger. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse, skriftlig formidling av et emne og bruk av IKT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 - Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. Andre tilsvarende kunnskaper må dokumenteres.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminarundervisning. normalt to timer i uken i 14 uker, tilsammen 28 timer. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, som i alt omfatter 16 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Undervisningsplanen angir hva som skal forberedes til hver samling.

I løpet av semesteret leverer hver student en kvalifiseringsoppgave på ca fem sider à 2300 tegn uten mellomrom. Denne må faglæreren godkjenne før studenten kan fremstille seg til eksamen. Alle får individuell respons på kvalifiseringsoppgaven.

Godkjent kvalifiseringsoppgave er gyldig inneværende semester og de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven (se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen. Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen på ca 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom, og gis sent i semesteret. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer.

Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret og vurderes av faglærer. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)