Dette emnet er nedlagt

LIT4328 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4321-29 er et studium av én eller flere litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger. Det konkrete innholdet vil veksle fra semester til semester.

Seminar høst 2006: Kurset skal gi en innføring i feministisk litteraturteori slik den har utviklet seg fra 1960- og 70-tallet fram til i dag. Det tar sikte på å dekke sentrale navn og retninger innenfor feltet, fra ”kvinnelitteraturforskningen” over poststrukturalismen og kritikken av den, til det siste tiårets ”skjeive vending” og postkolonialistiske og multikulturalistiske perspektiv. Det vil bli brukt både rent teoretiske tekster, tekster som diskuterer og kritiserer den litteraturhistoriske tradisjonen og kanon, og tekster som nærleser og fortolker litteratur i et feministisk perspektiv. Som lærebok brukes innledningen og tekstene i Irene Iversen red., Feministisk litteraturteori (2002), men den blir supplert med andre teoretiske og skjønnlitterære tekster. Se pensumrammen for emnene.

Emnet finnes også i en 10-poengsversjon med kode LIT4318. Undervisningen er felles for de to kurskodene, men pensum er større for LIT4328. Det består av 800 sider teori (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk) og ett litterært verk. Pensum finnes på emnesidene for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg en dypere forståelse av sentrale teoretiske perspektiver og begreper, og settes i stand til å demonstrere teoretiske innsikter i praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak. Enkeltemnestudenter har ikke adgang til dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak- og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med LIT4318 Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori, 10 sp

Undervisning

Seminarundervisning med 24 timer og lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker. Undervisningen er felles med tilsvarende 10-studiepoengsemne. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal presentnere et utkast til semesteroppgaven muntlig eller skriftlig i løpet av seminaret. Dette må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.


Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for oppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert av faglærer innen fastsatt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Semesteroppgaven skal være ca 12 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. Den leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk. / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamen i dette emnet gis bare i undervisningssemesteret.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

kteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

samen gis kun i undervisningssemesteret (høsten 2006).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2006

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk eller dansk)