Dette emnet er nedlagt

LIT4357 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4341-59 er et litterært emne som kan hentes fra én spesifikk periode i litteraturhistorien, eller studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært korpus, kan emnestudiet slik være historisk eller systematisk.

Pensum består av 5-6 litterære verk og 300-400 sider teori. (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk.) Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Emnet finnes også i en 20-studiepoengsversjon med kode LIT4360. 20-poengsversjonen har krav om et større pensum og en lengre semesteroppgave som i tillegg til litterær analyse også skal inneholde teoretisk refleksjon.

Våren 2009 omfatter dette tekststudiet ”Den moderne kriminalromanen” – dvs. kriminalromanen i dens ulike utforminger i tiden fra 1970 til i dag. Det vil bli lagt særlig vekt på sjangerteoretiske spørsmål, og på bruddene på en sterk og formelbasert tradisjon som dagens bøker varierer og fornyer uten å sprenge sjangergrensene. Den sterke tilveksten av kvinnelige forfattere med kvinnelige helter i den hardkokte tradisjonen vil gis spesiell oppmerksomhet. Etterforskeren – gjerne en seriefigur – vil bli gjenstand for spesiell oppmerksomhet. De skjønnlitterære tekstene vil i all hovedsak bli hentet fra det nordiske og det engelskspråklige området. Teorien vil først og fremst gjelde sjangerforståelse, fortelleteori og vurderingsteori. Spørsmål om høy og lav i kulturen vil også bli tatt opp for det som må betraktes som en populærlitterær sjanger, også når den kaller seg "litterær krim". Emnet finnes også i en 20-poengsversjon med kode LIT4377. Undervisningen er felles, men pensum er større for LIT4377.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i et spesifikt litterært emne, som åpner for forståelse av litteraturens egenart og av fortolkningsmessige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Deltakelse på emnet krever opptak på masterprogrammet i Litteraturstudier eller Estetiske studier. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 20 studiepoengsvarianten av emnet LIT4377 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 10 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Den er basert på at studentene deltar aktivt og at de presenterer utkast til semesteroppgaven muntlig i løpet av seminaret. Denne kommenteres av faglærer. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum. Undervisningen er felles med emnet LIT4377 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (nedlagt) (20 sp).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave som skal inneholde litterær analyse. Tema for oppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka 9 sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 20.000 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter. Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Før du skriver oppgaver eller eksamener, bør du lære deg reglene for riktig bruk av sitater og referanser.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk