Dette emnet er nedlagt

LIT4385 – Litterært tekststudium: Oversettelse, resepsjon og sirkulasjon av nordisk litteratur i Europa 1870-1900

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennombruddet av nordisk litteratur i Europa i de siste tiårene av 1800-tallet er et kjent fenomen. Det er først med forfattere som Bjørnson, Ibsen og Strindberg at nordisk litteratur begynner å bli kjent blant det store europeiske publikum. En viktig faktor ved dette fenomenet – som ofte blir oversett – er rollen mellommenn og oversettere spilte i resepsjonen av nordiske forfattere i utlandet. Uten litterære agenter og oversettere ville deres verk neppe blitt kjent. Hva skjedde med disse verkene i oversettelsesprosessen? Gjennom hvilke kanaler nådde de europeiske lesere og tilskuere? Hvordan reagerte det lokale publikum da de møtte en ny, fremmed, nordisk litteratur?

I løpet av seminaret leser vi et utvalg verk av de ovennevnte forfatterne både i oversatt og i original versjon. Det er nødvendig for å få en forståelse av hvilke kulturelle og litterære utfordringer oversetterne stod overfor, og hvilke valg de tok for å tilpasse tekstene til lokale forhold. Vi skal også plassere verkene i sin samtid for å belyse det litterære kretsløpet nordisk litteratur beveget seg i i utlandet i perioden mellom 1870 og 1900.

Pensum består av i alt tolv verk, hvorav minimum tre og maksimum fire er av teoretisk art (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk). Pensumlisten finnes på semestersiden for LIT4385.

Emnet finnes også i en ti-poengsversjon med kode LIT4384.Ti-poengsversjonen har krav om et mindre fastlagt pensum og en kortere semesteroppgave.

Hva lærer du?

Gjennom studier av tekster fra en spesifikk periode i litteraturhistorien får studentene innsikt i et spesifikt litterært fenomen. Emnet åpner for forståelse av litteraturens egenart og av fortolkningsmessige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 10 studiepoengsvarianten av emnet (LIT4384)

Undervisning

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt, og at de presenterer et utkast til semesteroppgave muntlig i løpet av seminaret. Faglæreren kommenterer utkastet.

Ti- og tyve-poengsversjonen av emnet har undervisningen felles.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave som i tillegg til litterær analyse også skal inneholde teoretisk refleksjon. Temaet for oppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka 15 sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 33.000 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter. Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Sammen med oppgaven leverer studenten et eksemplar av Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Eksamen

Høst 2011

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk eller dansk)