Dette emnet er nedlagt

NORAM1520 – Introduction to American Studies

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av to hoveddeler. I forelesningsserien får studentene en innføring i de viktigste sidene ved samfunn og kultur i USA satt i et historisk perspektiv. I seminarundervisningen tolker studentene sentrale tekster og muntlige uttrykk om ulike kulturelle og samfunnsmessige temaer, og diskuterer problemstillinger fra forelesningene.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg grunleggende kunnskap, både om dagens USA og om hovedtrekk i det amerikanske samfunnets historiske utvikling. De skal også lære om amerikanske studier som fagfelt og akademisk disiplin med vekt på feltets utvikling, viktigste temaer, metoder og teoretiske modeller. Studentene vil blant annet få en innføring i og mulighet til å praktisere kritisk tenkning, kildekritikk og skriftlig akademisk engelsk på universitetsnivå.

Med dette emnet legges fundamentet for videre studier i faget. Innholdsmessig blir studentene forberedt på større spesialisering i forskjellige grener av disiplinen på 2000- og 3000-nivå og eventuelt videre til masternivå, ferdighetsmessig får de et godt grunnlag for å videreutvikle muntlig og skriftlig amerikansk engelsk, ordforråd og analyse- og tolkningsmetoder.

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er kun for studenter tatt opp på bachelorprogram for Europeiske og Amerikanske studier, studieretning Nord-Amerika.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen i emnet består av en 14-ukers forelesningsserie, og en seminarrekke à tre timer per uke i 10 uker.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen har to forskjellige deler, som hver teller 50% av sluttkarakteren.

(1) 4-timers skriftlig skoleeksamen

(2) En mappevurdering med forskjellige skriftlige oppgaver knyttet til aktiviteter i seminartimene. Studentene velger ut to av arbeidene som er gjenstand for sluttvurdering.

Begge de to delene må være bestått for at emnet skal være bestått.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk