Dette emnet er nedlagt

NORAM1510 – Introduction to American Studies

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en introduksjon i de kulturelle, sosiale og politiske ideene som har definert amerikansk idehistorie. I seminarundervisningen tolker du sentrale tekster og muntlige utrykk om ulike kulturelle og samfunnsmessige temaer, og diskuterer problemstillinger som er presentert av lærer.

Med dette emnet legges fundamentet for videre studier i faget. Innholdsmessig blir studentene forberedt på større spesialisering i forskjellige grener av disiplinen på 2000- og 3000-nivå og eventuelt videre til masternivå. Ferdighetsmessig får du et godt grunnlag for å videreutvikle muntlig og skriftlig amerikansk engelsk, ordforråd og analyse- og tolkningsmetoder.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet har du tilegnet deg:

  • grunnleggende kunnskap både om dagens USA og om hovedtrekk i det amerikanske samfunnets historiske utvikling.
  • introduksjon i amerikanske studier som fagfelt og akademisk disiplin med vekt på feltets utvikling, viktigste temaer, metoder og teoretiske modeller.
  • kunnskap i og mulighet til å praktisere kritisk tenkning, kildekritikk og skriftlig akademisk engelsk på universitetsnivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NORAM1520 – Introduction to American Studies (nedlagt)

Undervisning

Undervisning gis i form av to timers seminarundervisning i 10 uker, 20 timer totalt.

Det er oppmøteplikt (8 av 10 ganger). Gyldig fravær utover 2 ganger må dokumenteres til eksamenskonsulenten.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe med to 5-siders skriftlige oppgaver. Du må skrive et førsteutkast til begge oppgavene, og levere disse innen en gitt frist.

Du må å referere til alle kildene du bruker, samt føre dem opp i en bibliografi til slutt i hver enkelt oppgave. Hvis du unnlater å oppgi kildene, vil du kunne bli mistenkt for fusk. Lær deg reglene for riktig kildehenvisning.

Mappen skal leveres i Fronter som ett samlet dokument innen en fastsatt dato som du finner på semestersiden under "Eksamen tid og sted". Les mer om eksamensinnlevering i Fronter

Karakteren settes på bakgrunn av mappen som helhet. Begge oppgavene må være bestått for at emnet skal bli bestått.

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2015

Går siste gang våren 2015.

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Engelsk