Dette emnet er nedlagt

SPA1112V – Spansk grammatikk: Teori og praksis A

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har en teoridel og en praksisdel. Teoridelen skal gi god innsikt i og analyse av sentrale temaer i spansk grammatikk, der det også blir lagt vekt på det kontrastive aspekt mellom spansk og norsk. Praksisdelen skal prøve kunnskapen i praksis gjennom grammatikkøvelser og oversettelse fra norsk til spansk.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om sentrale temaer i spansk grammatikk og få et bevisst og reflektert forhold til forskjeller og likheter mellom norsk og spansk. De skal også bli i stand til å bruke denne kunnskapen i praksis og til å videreformidle den.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er beregnet på lærere, og laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Tre år spansk C-språk eller to år B-språk fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper, se Læreplan for videregående opplæring. Dersom du er usikker på ditt eget nivå anbefaler vi at du tar en diagnostisk test. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 70 % riktige svar.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA1101 – Spansk språkkunnskap A

Undervisning

Undervisningen går over 14 uker, til sammen 56 timer. Undervisningen vil bestå av fysiske samlinger på Blindern og nettundervisning. Endelige datoer vil bli publisert på emnesiden så snart der er klart.

Undervisningen gir stort sett på spansk. Studenten må regne med å skulle delta aktivt i gruppeundervisningen og bør være godt forberedt til timene.

Studenten må levere to mindre oppgaver på spansk som må være godkjent av faglærer for å kunne fremstille seg til eksamen.

Emnet forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen og krever mye selvstudium.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 3-dagers skriftlig hjemmeeksamen som består av 3 deler: Oversettelse fra norsk til spansk, grammatikkspørsmål i tilknytning til tekstene og grammatikkøvelser. Alle deler må være bestått for å bestå eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

I hovedsak spansk