Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

TYSK 4550 bygger på EAS 4550 og er et studierettet teori- og metodeemne for tysk kulturkunnskap. Hovedfokus ligger på kvalitativ-empirisk forskning innenfor det historisk-politiske og samfunnsmessige feltet. Emnet skal gi studenten muligheten til å fordype seg i teoretiske hovedtrekk og praktiske metodiske utforminger som er mest relevante med hensyn til en mulig masteroppgave i Tyskland-studier. Dette forutsetter at studenten velger et tema om Tyskland og samler inn kilder eller produserer materialer, begge i et begrenset omfang. Hovedmålet for emnet er å utarbeide en prosjektskisse til masteroppgaven hvor begrunnelsen for valget av kilder hhv. materialer og en diskusjon av den metodiske tilnærmingen skal stå helt sentralt.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet,
• har du lært å skrive en prosjektskisse i henhold til faglige krav,
• ble du grundig kjent med teori og praksis av en eller flere metoder som er relevante for Tyskland-studier,
• har du lært vitenskapelige arbeidsmåter og teoretiske og praktiske sider av arbeidet med masteroppgaven,
• har du lært hvordan en kan lage en kilde- eller materialsammling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergrad på programmet for europeiske og amerikanske områdestudier, studieretning Tyskland-studier.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i tysk.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot TYSK4501 – Tysk områdekunnskap: Metodisk innføring (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i ti uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Studenten må møte til minst 75 prosent av seminarundervisningen og holde minst ett seminarinnlegg.

Studenten arbeider med prosjektskissen i samrå dmed faglærer gjennom semesteret.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen er en prosjektskisse til masteroppgaven på maksimalt 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Siste gang våren 2015

Eksamen

Hver vår

Siste gang våren 2015

Undervisningsspråk

Tysk