Dette emnet er nedlagt

JOUR4110 – Journalistikkforskning: teori og metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføringsemnet er obligatorisk for studenter med opptak til mastergraden i journalistikk, og det skal tas første semester. Emnet vil gi en innføring i sentrale emner innen journalistikkforskningen, samt i vitenskapelig metodologi og praktiske forskningsmetoder. Hovedformålet med emnet er å gi en oversikt over teoretiske og metodiske problemstillinger som raskt kan hjelpe studenten i gang med masterstudiet, spesielt mht. masteroppgaven.

Hva lærer du?


Emnet starter og slutter med emnet å skrive en akademisk oppgave. Dette gjelder i første rekke sjangrene essay/artikkel, reflekterende metoderapport og masteroppgave.

Emnet består av forelesninger om teori og om metode. De sistnevnte går sammen med MEVIT4800 og tar blant annet for seg casemetodikk, kvalitative intervjuer, og innholdsanalyse. Metodeforelesningene går på engelsk, mens seminarene er på norsk. Teoriforelesningene tar blant annet for seg nyhetssosiologi, journalistikkens kilder, markedsvilkår og journalistrollen i den digitale tidsalder. Det vil bli lagt vekt på å drøfte aktuelle temaer for ny forskning innenfor disse og andre felt. Studentene skal tilegne seg nok kunnskaper til å kunne skrive og levere et teoretisk essay innenfor et av disse områdene. Forelesningene og særlig seminarene tar sikte på å hjelpe studentene i arbeidet med valg av metodisk opplegg. Emnet skal gi studentene praktisk trening i arbeid med innsamlete data og kompetanse til å planlegge sitt eget forskningsopplegg gjennom å utarbeide en prosjektbeskrivelse for sin egen masteroppgave. Prosjektbeskrivelsen er obligatorisk.
 

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på masterprogrammet i journalistikk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i journalistikk.

Overlappende emner

Emnet overlapper med og erstatter de tidligere emene JOUR4600- Metoder i journalistikken og JOUR4100- Innføringsemne.

Undervisning

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet omfatter to eksamener.

1- Semesteroppgave på inntil 10 sider (á 2300 tegn uten mellomrom).

2- Prosjektbeskrivelse for egen mastergradsavhandling (vitenskapelig avhandling eller alternativt et journalistisk arbeid med en vitenskapelig metoderapport).

Nærmere informasjon om eksamen vil bli gitt i undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Semesteroppgaven vurderes etter vanlig karakterskala (A-F). Prosjektskissen vurderes til bestått eller ikke bestått.

Begge eksamensdelene må bestås for å bestå i emnet. Karakteren for semesteroppgaven vil stå på vitnemålet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys ved IMK i oddetallår og ved Høgskolen i Oslo i partallår.

Siste gang høst 2013

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk