Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli lagt ned. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Studentene velger mellom grupper med fokus på klassisk musikk eller grupper med fokus på rytmisk musikk.

Gruppene i rytmisk musikk gir en bred innføring i musikkteori relatert til ulike rytmiske stilarter.

Aktuelle temaer er:

 • Innføring i notasjon på data (Sibelius)
 • Besifring
 • Skalaer og akkorder
 • Div. rytmiske stilarter, kjennetegn og notasjon
 • Jazzharmonilære
 • Innføring i orkestreringsteknikker i jazz, rock og pop-sjangrene.
 • Grunnleggende instrumentasjon for kompinstrumenter.

I gruppene med klassisk innretning vil harmonilære i den klassiske musikktradisjonen stå sentralt. Med dette som utgangspunkt vil også satsteknikken i ulike epoker og stilarter belyses. Gjennom praktiske øvelser som innebærer å skrive og analysere korte satser, vil studenten tilegne seg grunnleggende begreper innen satslærefaget. Målet er å utvikle grunnleggende satsteknikker og en forståelse av forholdet mellom notebildet og det klingende.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet i gruppe med fokus på rytmisk musikk vil studenten:

 • ha grunnleggende kunnskaper om Sibelius notasjonsprogramvare som verktøy til arrangering.
 • kjenne til enkle akkordstrukturer typisk for jazz, rock og pop.
 • kjenne til akkordsymbolskrift.
 • kjenne til ulike rytmiske stilarter innen jazz rock og pop.
 • ha grunnleggende arrangerings kunnskaper for komp og vokal.

Målet er å kunne arrangere en avsluttende oppgave for komp og vokal på 32 takter.

Etter å ha gjennomført emnet i gruppe med fokus på klassisk musikk vil studenten:

 • Kunne harmonisere enkle melodier i den klassiske musikktradisjonen
 • Ha et bevisst forhold til begreper som harmonisk rytme,
  akkordprogresjoner, kadenser, stemmeføring og doblinger
 • Kjenne sentrale analyseverktøy for harmonikk som funksjons- og trinnanalyse samt besifringssymboler
 • Kunne redegjøre for typiske trekk i tradisjonell harmonikk og se disse i forhold til ulike stilarter
 • Ha grunnleggende ferdigheter i notasjon
 • Ha grunnleggende forståelse for forholdet mellom lydbilde og notasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap

Overlappende emner

Emnet overlapper helt med satslæredelen av MUS1220

Undervisning

Undervisningen består av én dobbelttime med gruppeundervisning i uken i 12 uker. Studentene velger enten grupper med fokus på satslære i forhold til ”klassisk” musikk eller grupper med fokus på ”rytmisk” musikk. Det kreves 80% fremmøte og at alle oppgaver blir levert til gitte frister.

Eksamen

Eksamen består av en mappe med 3 skriftlige oppgaver. For studenter som følger grupper med ”klassisk” fokus vil oppgavene være på 12-16 takter og bestå av 4-stemmig harmonisering for kor/vokalstemmer. For studenter som følger grupper med ”rytmisk” fokus vil oppgavene være på ca. 32 takter og bestå av et enkelt arrangement for 4 kompinstrumenter pluss én vokal/lead-stemme.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Eksamen

Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk