Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Temaer:

  • Hovudretningar innan ulike kunnskaps- og læringsteoriar i musikkpedagogikk.
  • Musikkpsykologiske temaer, som musikalitet, kreativitet, musikalsk persepsjon.
  • Musikkdidaktiske temaer, som planlegging, gjennomføring og evaluering av musikkundervisning, musikkdidaktiske relasjonsmodellar. Aktivitetsformer i musikkundervisning. Læreplanteori. Vurdering i musikkfaget.
  • Øving.
  • Formell og uformell opplæring i musikk.
  • Musikk, kjønn og likestilling.
  • Musikkpedagogikk og det fleirkulturelle.

Hva lærer du?

Kurset skal gi forståing for sentrale problemstillingar og didaktiske utfordringar i forhold til undervisning i musikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskapar tilsvarande opptaksprøva for studieprogrammet i musikkvitskap.

Undervisning

Kurset går over heile semesteret. Det vil bli gitt 8 dobbelttimar med førelesingar og 8 timar med obligatorisk framlegging av seminarinnlegg. Det er ikke høve til fråvær utover 3 gonger. Med fråvær utover dette vil kurset ikkje bli godkjent med mindre studenten etter individuell avtale med faglærar leverer inn ekstra oppgåver. Eit seminarinnlegg skal være godkjent av faglærar før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgåve (10 sider à 2300 tegn, mellomrom ikkje medrekna) skal leverast til fastsett frist i slutten av semesteret. Denne skal vere ei sjølvstendig utgreiing om ei problemstilling henta frå feltet musikkpedagogikk. Tittel og problemstilling blir fastsett av studenten i samråd med faglærer. Emnet nyttar gradert karakterskala.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Alle rapportar frå periodisk evaluering av IMVs emne er samla på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk