Dette emnet er nedlagt

MUS4211 – Fag- og oppgaveseminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fagseminaret skal gi en oversikt over ulike forskningstradisjoner og deldisipliner i musikkvitenskapen. Det legges vekt på å drøfte musikkbegrepet fra ulike faglige perspektiver, både systematisk og historisk. Det gis innføring i musikkvitenskapens deldisipliner som musikkestetikk, musikksosiologi, historiografi, m.m.

Emnet tar sikte på å gi en innføring i hvordan man skal utforme en problemstilling, velge faglig identitet, avgrense empiri og velge forskningsmetoder. Andre emner som tas opp er litteratursøk i databaser, skrivepedagogiske aspekter, samt formelle sider ved framstilling av akademisk tekst.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle evnen til å utforme og planlegge et forskningsprosjekt. Studenten skal forstå hvordan eget prosjekt er knyttet til en forskningstradisjon i musikkvitenskapen og få bevissthet og kunnskap om vitenskapelig metode

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap

Undervisning

Fagseminaret består av 12 dobbeltimer forelesning, og 7 dobbelttimer obligatorisk seminar med innlegg fra studentene.
Studenten leverer en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven, ca 6-10 sider. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Skoleeksamen på 4 timer i slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk