Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en fordypning i populærmusikkproduksjon som er tenkt å støtte oppunder analysearbeid eller eget praktisk produksjonsarbeid. Emnet vil bestå av forelesninger med fokus på forskjellige produksjonsidealer innenfor populærmusikkfeltet, samt auditiv analyse av sound, groove og vokalproduksjon i et knippe utvalgte produksjoner. Forelesningene vil alternere med master classes/workshops à 2-4 timer med profesjonelle produsenter rundt emnene: opptak av rytmeseksjon, opptak av vokal, og miks innenfor forskjellige estetiske tradisjoner. Det vil bli lagt vekt på evne til å reflektere over aktuelle musikkproduksjoner gjennom analyse og fortolkning samt på evne til å kople disse innsiktene til praktisk musikkproduksjon.
Inntil 8 plasser vil være reservert studenter med hovedinstrument studioproduksjon (produksjonsretning). Disse vil utgjøre en egen seminargruppe der arbeidet i workshop-delen suppleres med eget produksjonsarbeid. produksjonsretning-studenter er forventet å lage en egen produksjon som en del av arbeidet med hovedinstrument-emnet. Denne skal danne utgangspunkt for den avsluttende refleksjonsteksten i semesteroppgaven.
Øvrige studenter (analyseretning) står fritt til å analysere eget eller andres kunstneriske arbeid.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • ha ervervet seg analytisk-estetisk kompetanse innenfor feltet populærmusikkproduksjon som kan støtte oppunder analysearbeid eller eget praktisk produksjonsarbeid
  • ha kompetanse i å analysere populærmusikkproduksjoner med særlig vekt på sound, vokal og groove
  • ha kunnskap om forskjellige produksjonsidealer og teknikker innenfor populærmusikkfeltet
  • kunne anvende analytiske modeller og teoretiske perspektiver relatert til dette området, samt kritisk reflektere over og diskutere de forskjellige tilnærmingene
  • ha bedret sin evne til skriftlig og muntlig framstilling
  • ha fått trening i å reflektere over eget eller andres kunstneriske arbeid

Det legges spesiell vekt på faglig selvstendighet og evne til problematisering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor-grad. Studenter på produksjonsretningen må ha forkunnskaper tilsvarende 20 sp med musikkteknologiske emner som for eksempel Studioproduksjon, Lydprogrammering, Lydteori e.l.

Undervisning

Undervisningen veksler mellom forelesninger, workshops og seminarer. Totalt vil det blir gitt 4 dobbelttimer forelesninger og 4 workshops av til sammen ca. 12 timers varighet, samt 8-12 timer seminarundervisning i to grupper, en for studenter med hovedinstrument studioproduksjon (produksjonsretning) og en for øvrige studenter (analyseretning). 4 mindre analyseoppgaver/praktiske oppgaver skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) skal leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet blir tilbudt med ujevne mellomrom.

Eksamen

Eksamen blir kun tilbudt i de semestrene det blir tilbudt undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk