Forvaltningsrett, velferdsrett og trygderett

Forvaltningsrett

Kontakt vitenskapelig ansatte.

 • Hvilke saksbehandlingsregler gjelder for Kommisjonen for gjenåpning av straffesaker?
 • Ulike statsorganer og "statsselskaper" - kompetanse og legitimasjonsreglene for disse
 • Grensen mellom forskrifter og kontraktsvilkår i forretningsregler og avtaler fastsatt/utarbeidet av fiskesalgslag godkjent i medhold av råfiskeloven
 • Foreningsrettslig autonomi kontra offentlig legalkontroll for fiskesalgslagene
 • Konkurranselovens anvendelse innenfor fiskerisektoren
 • Pristiltakslovens §2 versus råfiskloven
 • Redegjør for mulighetene til å kreve erstatning for sakskostnader når en klage har ført til forskriftsendring (fordi forskriften var i strid med loven), men uten at et enkeltvedtak er endret til gunst for klageren
 • I hvilken grad kan det kreves dekket sakskostnader ved varsel om forvaltningsvedtak til ugunst for en part (dvs inngrep/pålegg), når imøtegåelse fra parten medfører at det varslede vedtaket likevel ikke blir fattet
 • Redegjør nærmere for om det kan kreves dekning av sakskostnader dersom et vedtak blir endret til gunst for parten i førsteinstansen, men klageinstansen senere stadfester det opprinnelige vedtaket til ugunst for parten etter klage fra tredjemann
 • Redegjør nærmere for rettsgrunnlaget for omgjøring av forvaltningsvedtak/vedtak i skattesak etter anbefaling fra ombudsmannen
 • Gjelder reglene om enkeltvedtak selv om påstanden er klart grunnløs? (Jf. eksempelvis absolutte vilkår om en bestemt aldersgrense, og den som fremmer kravet uomtvistelig er eldre.)
 • Redegjør nærmere for ulike rettslige problemstillinger i forbindelse med forvaltningens bruk av anonyme kilder som beslutningsgrunnlag -eksempelvis bekymringsmeldinger i barnevernet fra melder som ønsker å være anonym
 • Redegjør nærmere for betydningen av forvaltningens forhåndsuttalelser, særskilt grensen mellom veiledningsplikt og bindende forhåndstilsagn
 • Gi en sammenlignende fremstilling av rettskraftvirkningene av et forvaltningsvedtak og en sivil dom
 • Redegjør nærmere for kvalifikasjonsprinsippet i forbindelse med tilsettinger i offentlige stillinger
 • Gi en sammenlignende fremstilling av domstolenes prøvelse av forvaltningens frie skjønn og fylkesmannens legalitetskontroll etter kommuneloven § 59
 • Fylkesmannens overprøvingskompetanse -betydningen av bestemmelsen i forvaltningsloven § 34 annet ledd i.f. der det fremgår at det skal legges vekt på det kommunale selvstyret ved prøvingen av det frie skjønnet
 • Redegjør nærmere for vilkår for registrering av trossamfunn og retten til offentlig støtte. Er dagens regelverk hensiktsmessig?
 • Strafferegistrering etter lov om strafferegistrering 11. juni 1971 nr 52 med forskrifter

Velferdsrett

Kontakt vitenskapelig ansatte.

Trygderett

Kontakt vitenskapelig ansatte.

 • Fremstilling og vurdering av NAVs adgang til å innhente og dele informasjon for å hindre trygdebedrageri, se særlig ftrl § 21-4, 21-4a, 21-4b, 21-4c, 21-4d og 21-5.
 • Fremstilling og vurdering av hjemmelen for automatiserte vedtak i NAV-loven (2006) § 4a, jf også GDPR og forvaltningslovutvalgets diskusjon om automatiserte vedtak
 • Trygderettigheter ved skade/sykdom relatert til traumatiske opplevelser, ulykker, terror, m.v. (ift arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, ung ufør, yrkesskade)
 • Høyesteretts bruk av forvaltningspraksis, rundskriv og praksis fra Trygderetten som rettskilde i trygderettslige saker (Trygderett, Metode)
 • Trygderettighetenes vern mot endringer etter EMKs tilleggsprotokoll nr. 1 artikkel 1
 • Trygd som menneskerettighet? Betydningen av ØSK art 9, CEDAW art 11.1.e, CERD art 5.e, og Grl § 110 første ledd, annen setning.
 • Trygderettens praksis i saker om «ung ufør», ftrl § 12-13 tredje ledd
 • Nye regler for etterlatteytelser vedtatt desember 2020: ftrl kap 16-18
 • Sykepengereglene og profesjonelle idrettsutøvere
 • «Kan jeg blogge når jeg mottar foreldrepenger?» Trygderettigheter og influensere

Utdanningsrett

Kontakt vitenskapelig ansatte. 

 • Retten til spesialundervisning etter opplæringsloven. Fokus kan være på den materielle retten eller saksbehandlingen
 • Retten til utsatt skolestart
 • Foreldrenes rett til å velge hvilken skole barnet skal gå på
Publisert 2. juni 2021 13:54 - Sist endret 16. aug. 2021 13:21