Fagområder

Publisert 16. aug. 2021 13:25

Innenfor helserett og livsvitenskap tas det sikte på å etablere forskergrupper der masterstudenter kan delta på jevnlige møter. Dersom du ønsker å legge tid i din masteroppgave og være med å forske, ta kontakt med Anne Kjersti Befring.

Publisert 13. aug. 2021 15:08

Et klart og forståelig juridisk språk er med på å styrke demokratiet og rettssikkerheten. Prosjektet "Klarspråk i juridisk forskning og undervisning" skal bidra til at lover og andre juridiske tekster blir lettere forståelig for folk flest. Les mer om Klarspråk.

Publisert 13. aug. 2021 12:57

Hva slags rolle har jussen i å gjenopprette og støtte opp under samfunnssikkerheten i etterkant av av voldelig ekstremisme? Dette tverrfaglige prosjektet kartlegger og problematiserer et knippe av de rettslige ettervirkningene av 22. juli. Les mer om RIPPLES.

Publisert 11. aug. 2021 14:56

Digital velferdsstat inngår i en større faglig satsning finansiert av samarbeidsavtalen mellom Det juridisk fakultet, UiO, og NAV.

Norsk forvaltning er i endring. Digitale elementer i saksbehandling er ikke nytt, men i dag er det mulig for offentlig forvaltning å automatisere, forutsi, identifisere, utrede, overvåke, avdekke, målrette og sanksjonere på nye måter, og i langt større omfang enn tidligere. Det er gitt nye hjemler for helautomatisert saksbehandling, det gjøres forsøk med maskinlæring og kunstig intelligens, og innovativ bruk av stordata.

Analysen av velferdsstaten og forvaltningen må utvikles parallelt med den tekniske og politiske utviklingen. Innen tradisjonelle juridiske fagområder som forvaltningsrett, trygderett og diskrimineringsrett må kjente rettslige regler og begreper vurderes på nytt, og nye utvikles. Samtidig påvirkes  norsk forvaltning av den raske utviklingen av internasjonale rettskilder og retningslinjer som omhandler ulike former for digitalisering.

Publisert 10. juni 2021 14:36

Masterstudenter som skriver oppgave i sivilprosess blir invitert til å delta i et skrivemiljø med jevnlige faglunsjer i tillegg til veiledning. Ta kontakt med Maria Astrup Hjort.