Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Overordnet mål: Studentene skal systematisk bygge kompetanse om bruk av legemidler, ved å sette sammen fagkunnskap fra flere farmasøytiske fagdisipliner (fysiologi, farmakoterapi, mikrobiologi, samfunnsfarmasi, farmakognosi).

Struktur: Undervisningsmessig vil kurset innledes med en generell del over én uke. I denne uken vil det tas opp emner av generell art med betydning for riktig legemiddelbruk, som blant annet lovkunnskap, farmasøytisk omsorg, legemiddelinformasjon og compliance. Den første delen etterfølges av en spesialisert del over seks uker hvor det undervises i bruk av legemidler (inkludert fysiologi, patofysiologi og sykdomsetiologi) ved sykdommer i følgende organsystemer: fordøyelsesorganer (to uker), blod- og bloddannende organer, hud. Bruk av legemidler ved infeksjonssykdommer behandles som eget tema (to uker). For disse seks ukene undervises de ulike fagområdene hovedsakelig integrert, og rundt PBL-temaer. Andre undervisningsformer benyttes mellom PBL-gruppemøtene, for å utvide og belyse PBL-temaet. Det er for hver undervisningsuke utarbeidet detaljerte målformuleringer, fordelt i kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.

Emnet vil sammen med emnene ”FRM3020 Bruk av legemidler del II” og ”FRM3030 Bruk av legemidler del III” danne et helhetlig bilde for bruk av legemidler i Norge.

Hva lærer du?

Etter gjennomgang av hvert emneområde skal studentene ha tilegnet seg kunnskap slik at han/hun:

  • kan beskrive de enkelte sykdommers patogenese, etiologi og symptomatologi
  • kan redegjøre for prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi
  • kan foreslå hensiktsmessig legemiddel
  • kan foreslå hensiktsmessig dosering av legemiddelet
  • kjenner til de viktigste “problemlegemidler” som krever spesielle forhåndsregler ved dosering og bruk
  • kan vurdere fordeler og eventuell interaksjonsrisiko ved samtidig bruk av flere legemidler
  • kan identifisere sannsynlige bivirkninger av legemidler
  • kan vurdere legemiddelterapi i relasjon til annen ikke-medikamentell behandling
  • kan vurdere hva slags informasjon som er viktig å gi til ulike pasientgrupper for at legemiddelet skal brukes riktig

Kurset omfatter de viktigste sykdommer for de spesifiserte organsystemer (se over)som er tilgjengelig for medikamentell profylakse og terapi. Undervisningen vil konsentreres om de viktigste/hyppigst forekommende sykdommer og sykdomsgrupper, og om emner hvor farmasøyters virksomhet er av særskilt betydning.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til Profesjonsstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter godkjent obligatoriske deler av FRM 2310 samt bestått alle tidligere emner i Profesjonsstudiet i farmasi.

Undervisning

Forelesninger, kollokvier, laboratorieøvelser, gruppearbeid, temadager, og PBL-oppgaver (problembasert læring).

Deltagelse i obligatorisk PBL-undervisning, laboratorieøvelser, førstehjelpskurs, samt temadag innen veterinærmedisin, kreves godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk