Kurset "FYS-MEK 1110 Mekanikk" v�ren 2008

Velkommen til Fys-Mek 1110 v�ren 2008! Vi h�per du f�r en fin tid denne v�ren sammen med oss som underviser kurset og sammen med dine medstudenter (f.eks. gjennom studentforeningene). Vi h�per du vil oppleve at fysikken du l�rer her er spennende, utfordrende, interessant og inspirerende. Lykke til!

Aktiv l�ring

Undervisningen i kurset vil kreve mye av deg som student, men vi vet at den ogs� vil gi mye igjen! Vi bruker en aktiv undervisningsmodell, hvor den klassiske forelesningen er mindre fremtredende. Undervisningen best�r av egenstudium, forelesninger, grupper, web-baserte �vinger, og obligatoriske oppgaver.

 

Forelesningene har fire komponenter: oversikt og fordypning i teori, interaktive sp�rsm�l og diskusjon, eksperimenter og numerisk laboratorium. Vi benytter et interaktivt system basert p� klikkere slik at du som student kan svare p� sp�rsm�l stilt av foreleser. Hva du svarer er anonymt, men fordelingen av svar vil umiddelbart kunne vises p� storskjerm og vil danne grunnlaget for en diskusjon. Vi vil ogs� gj�re eksperimenter hvor resultatene leses digitalt og behandles umiddelbart p� storskjerm. Enkle problemer l�ser vi analytisk, mens mer avanserte problemer l�ser vi numerisk (i Python) � p� forelesningene skriver og tester vi programmer som l�ser konkrete problemer i fysikk.

 

P� forelesningene vil vi derfor ikke g� gjennom pensum i detalj. Vi vil i stedet konsentrere oss om � gi en oversikt, et dypere teoretisk fundament enn det du finner i l�reboka og illustrere teorien med eksempler. For � f� utbytte av undervisningen m� du derfor lese de relevante kapitlene i l�reboken f�r forelesningene.

 

Aktive grupper

Fullt utbytte av undervisningen f�r du kun hvis du ogs� deltar i gruppeundervisningen. Det er i gruppene diskusjonen skal g� for fullt, og det er i gruppene det vil bli gitt l�pende tilbakemelding til hver enkelt student slik at hun/han kan l�re mest mulig. Gruppe�velsene vil best� av regneverksted og case-verksted.

I gruppene vil studentene diskutere og arbeide seg gjennom oppgavene, men en l�rer er til stede og vil styre arbeidet og diskusjonen slik at den blir mest mulig effektiv og god. L�reren vi lg� gjennom enkelte oppgaver p� tavlen for � sikre at vesentlige detaljer med oppgavene kommer s� tydelig fram som mulig.

Det er sv�rt viktig for arbeidet i gruppene at alle i gruppa m�ter praktisk talt hver gang. Det er ikke formelt obligatorisk fremm�te, men sosialt og faglig er det alts� en kraftig oppfordring til � delta praktisk talt hver gang. De av dere som ikke har anledning til (eller av andre grunner ikke �nsker) � delta i de aktive gruppene, men likevel �nsker � f�lge kurset, f�r selvf�lgelig lov � gj�re dette. Dere vil da m�tte kommunisere med gruppel�rer via epost eller p� annet vis i forbindelse med obligene.

Klikkere

I kurset vil vi bruke klikkere � et sett med infrar�de fjernkontroller ikke ulike de vi har til fjernsyn. Klikkere f�r du l�ne p� Fysisk bibliotek p� samme m�te som du l�ner en bok. Vi registrerer da ditt navn og nummeret p� klikkeren slik at dine svar kan registreres. Klikkeren blir brukt til � svare p� sp�rsm�l som stilles p� forelesningene. Dine svar forblir anonyme, men hvor mange ganger du har deltatt ved � svare blir registrert. Hvis du svarer p� 75% eller mer av sp�rsm�lene vil du slippe en obligatorisk innleveringsoppgave. Svarene dine vil kunne bli brukt i forsknings�yemed, men de vil da v�re anonymisert. Du finner mer informasjon om klikkere p� hovedsiden for kurset.

 

Numeriske metoder

Vi vil i Fys-mek1100 gj�re utstrakt bruk av numeriske metoder til � modellere og analysere sammensatte problemstillinger. V�rt m�l er at bruken av numeriske verkt�y som Python skal v�re like naturlig for deg som bruken av kalkulator eller en formelsamling. Vi bruker numeriske metoder som et verkt�y til � diskutere og forst� fysikk � vi vil derfor ikke fokusere s� mye p� metodene som p� � diskutere resultatene.

Web-baserte oppgavesett

I tilknytning til l�reboka f�r vi tilgang p� et web-basert oppgavel�sningsprogram kalt "Mastering Physics". Det blir satt opp enkelte selvtester og det vil bli gitt ukeoppgaver fra Mastering Physics i l�pet av semesteret, men i variabelt omfang alt etter hva vi fokuserer p� i de ulike ukene. Det gis de fleste ukene flere oppgaver fra l�reboka enn oppgaver fra Mastering Physics.

ClassFronter

Vi bruker ClassFronter for innleveringer av obliger. Du finner en beskrivelse av innloggingsprosedyren p� kursets hovedside.

Obliger

Det er 12 obligatoriske innleveringsoppgaver i kurset, og du m� ha godkjent 8 av disse for � kunne g� opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen (vil g� opp til eksamen p� ny), f�r godkjent obliger fra tidligere semestre s�fremt at alle obligene ble godkjent da og at det ikke er mer enn tre �r siden de ble godkjent. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du er i denne situasjonen.

Obligene blir p�begynt i den siste gruppetimen f�r innlevering. Obligene l�ses p� liknende vis som vanlige gruppeoppgaver, og man kan f� hjelp underveis av gruppel�rer og medstudenter, men det forventes at det som leveres likevel er eget arbeid og at man ikke skriver av fra andre.

Obligene leveres p� ekspedisjonskontoret ved Fysisk institutt, eller elektronisk gjennom mappen �Innlevering� p� ClassFronter sidene til kurset. Det er sv�rt viktig at man skriver fullt navn og gruppenummer p� besvarelsen. Et par dager etter levering skal man kunne sjekke at innleveringen er registrert (via "Oversikt over godkjente obliger" p� kurswebsidene. Og n�r obligen er "rettet", vil det i samme godkjentlisten komme opp en J for godkjent og N for ikke godkjent.

Obligene skal leveres som ett stykke arbeid, enten 100% i papirformat, eller som �n eneste fil i .pdf, .ps, .rtf eller i .doc-format. Det vil si at programlistinger og figurer m� bakes inn i dette ene dokumentet og ikke leveres som enkeltfiler (heller ikke som enkeltfiler zippet sammen til en zip- eller tar-fil).

Eksamen

Eksamen vil reflektere innholdet i kurset slik det er presentert gjennom l�rebok, kompendier, forelesninger, �velser og obliger. Tidligere eksamensoppgaver (og l�sningsforslag) gir en god indikasjon p� hvilke ferdigheter og kunnskaper som forventes av studentene etter at kurset er over. Det gis b�de forst�elsessp�rsm�l og regneoppgaver. Du har p� eksamen sv�rt kort tid � skal du score h�yt m� du derfor ha drillet pensum og regnet mange regneoppgaver slik at du rekker � vise hva du kan. Midtveiseksamen gir en god indikasjon p� tidspresset p� eksamen. Vanligvis vil noen av eksamensoppgavene v�re mer eller mindre identiske med gruppeoppgaver vi har hatt tidligere i semesteret. Vi sier derfor at dersom man har regnet og forst�tt alle gruppeoppgavene i l�pet av semesteret, er man nesten garantert � st� til eksamen.

Studentevaluering

Vi har en samtalegruppe med representanter fra studentene som m�tes en gang iblant med kursansvarlig, for � fange opp underveis forhold som kan forbedres.

Rom for private kollokvier og samtaler

Vi har en del sittegrupper rundt om i Fysikkbygget som kan egne seg for sm�grupper av studenter som �nsker � jobbe sammen om oppgavel�sning eller gjennomgang/diskusjon av teori utenom den organiserte undervisningen. I tillegg er rommene F�262, F�364 og F�394 noks� ofte ledige. Man b�r ogs� v�re klar over at Blindernkjelleren er �pen og kan benyttes fritt av studentene etter kl 15 hver dag fram til byggets stengingstid.

Vi oppfordrer forresten Fysisk fagutvalg og Fysikkforeningen � komme med forslag til forbedringer mhp praktiske ordninger i Fysikkbygget (bl.a. om hvor det evt mangler dekning for tr�dl�se nett), slik at omgivelsene kan ligge s� godt rette som mulig for et godt studie/l�ringsmilj�.

Informasjon p� web

Alle som tar kurset m� f�lge informasjon om kurset p� kursets websider, siden ingen informasjon lenger gis p� oppslagstavla i Fysikkbygget. Dersom du ikke har konto p� UiOs datamaskiner, b�r du sjekke info om brukernavn/passord p� http://www.usit.uio.no/it/student/brukernavn.html. Reglement og retningslinjer for nye brukere er gitt under http://www.usit.uio.no/it/student/reglement.html, og det er ogs� tilgjengelig et studiehefte som gir grunnoppl�ring i bruk av IT ved UiO (se http://www.usit.uio.no/it/kurs/nettbasertopplaring.html.)

Kontakt med foreleser

Har du sp�rsm�l ang�ende kurset, kan du kontakte kursansvarlig Anders Malthe-S�renssen.


Siste oppdatering 6. januar 2008 av Anders Malthe-S�renssen