Kurset "FYS-MEK 1110 Mekanikk" våren 2010

Velkommen til Fys-Mek 1110 våren 2010! Vi håper du får en fin tid denne våren sammen med oss som underviser kurset og sammen med dine medstudenter. Vi håper du vil oppleve at fysikken du lærer her er spennende, utfordrende, interessant og inspirerende. Lykke til!

 

Aktiv læring

All vår kunnskap om læring tilsier at du kun kan lære fysikk ved aktiv deltagelse – ved å diskutere og løse fysikkproblemer. Innsikten og kunnskapen om fysikk får du gjennom denne aktive prosessen. Det finnes ingen snarvei. Men det er heller ingen ting som tyder på at fysikk er spesielt mye vanskeligere enn noe annet dersom man er villig til å arbeide med det. En solid arbeidsinnsats gir god innsikt i fysikk og en god karakter i faget.

For å hjelpe deg i læringsprosessen ønsker vi å gi deg en tilpasset undervisning og fortløpende tilbakemeldinger på hvordan det går.

Læreboka gir deg den mest tilpassede undervisningsformen. Her kan du selv velge hvor fort og hvor mye du vil lese, eksempler du vil studere, og oppgaver du vil løse. Læreboka er hovedkilden din til kunnskap.

Forelesninger gir en konsis innføring i hovedlinjene i pensum og problemløsningsmetoder. Du deltar aktivt ved å svare på spørsmål med klikkere.

Obligatoriske innleveringsoppgaver tar deg gjennom pensum og ved å levere dem får du tilbakemelding på hvordan du svarer og hvordan du kan forbedre deg slik at du gjør det bedre til eksamen.

gruppene løser du oppgaver sammen med andre og får hjelp og tilbakemeldinger fra gruppelæreren.

For at du skal lære er det nødvendig at du gjør oppgavene selv. Du lærer svært lite hvis du kikker på fasit eller løsningsforslag eller hvis du blir fortalt av noen andre hvordan du skal løse en oppgave. Men du lærer svært mye av å diskutere oppgaver med de andre studentene. Samarbeid er derfor svært viktig. Men samarbeidet må være konstruktivt, slik at alle deltar i diskusjonen. Dersom du kun ser på og hører på hva andre sier, lærer du lite. Forskning på læring viser at det er den som forklarer som lærer og ikke den som blir forklart! Det er derfor viktig for deg at du finner en god gruppe å arbeide i, hvor du selv kan bidra aktivt i diskusjonen.

 For deg som vil ha ekstra inspirasjon har jeg opprettet et ”Grand Challenge” prosjekt. Her anvender vi det vi lærer i kurset til å angripe et aktuelt forskningsprosjekt, med mål om å produsere et vitenskapelig bidrag. Gjennom prosjektet lærer du det viktigste i pensum, og du blir også eksponert for forskningsaktiviteten vår. Dette er en spennende og krevende mulighet for deg som vil strekke deg litt lenger!

Praktisk informasjon

Numeriske metoder

Vi vil i Fys-mek1100 gjøre utstrakt bruk av numeriske metoder til å modellere og analysere sammensatte problemstillinger. Vårt mål er at bruken av numeriske verktøy som Python skal være like naturlig for deg som bruken av kalkulator eller en formelsamling. Vi bruker numeriske metoder som et verktøy til å diskutere og forstå fysikk – vi vil derfor ikke fokusere så mye på metodene som på å diskutere resultatene. Du vil måtte skrive programmer på eksamen.

Obliger

Det er 11 obligatoriske innleveringsoppgaver i kurset. For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjent minst 7 obliger, hvorav minst tre må være fra obligene 1-6 og minst tre må være fra obligene 7-11. Hvis du klikker på minst 75% av klikkerspørsmålene gir dette fritak for en oblig. Deltagelse i Grand Challenge prosjektet gir fritak for obliger, men jeg vil likevel anbefale deg å gjøre og levere alle obligene!

Studenter som tar kurset om igjen (vil gå opp til eksamen på ny), får godkjent obliger fra tidligere semestre såfremt alle obligene ble godkjent da og at det ikke er mer enn tre år siden de ble godkjent. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du er i denne situasjonen.

Obligene løses på liknende vis som vanlige gruppeoppgaver, og man kan få hjelp underveis av gruppelærer og medstudenter, men det forventes at det som leveres likevel er eget arbeid og at man ikke skriver av fra andre. Hensikten med obligene er at de skal gi en tilbakemelding til deg som student, slik at du kan forberede hvordan du arbeider med kurset og få best mulig utbytte og resultat.

Obligene leveres på ekspedisjonskontoret ved Fysisk institutt, eller elektronisk gjennom mappen ”Innlevering” på ClassFronter-sidene til kurset. Det er svært viktig at du skriver fullt navn og gruppenummer på besvarelsen. Et par dager etter levering kan du sjekke at innleveringen er registrert (via "Oversikt over godkjente obliger" på kurswebsidene. Og når obligen er "rettet", vil det i samme godkjentlisten komme opp en J for godkjent og N for ikke godkjent.

Obligene skal leveres som ett stykke arbeid, enten 100% i papirformat, eller som én eneste fil i .pdf-format. Det vil si at programlistinger og figurer må bakes inn i dette ene dokumentet og ikke leveres som enkeltfiler (heller ikke som enkeltfiler pakket sammen til en zip- eller tar-fil).

Eksamen

Eksamen vil reflektere innholdet i kurset slik det er presentert gjennom lærebok, kompendier, forelesninger, øvelser og obliger. Midtveiseksamen vil se ut omtrent som en oblig, og vil ha både analytiske og numeriske oppgaver. Avsluttende eksamen vil også ha komponenter som i en oblig, og du vil også her få både analytiske og numeriske oppgaver.

Du vil bli bedt om å skrive programmer som løser problemer numerisk på eksamen. Detaljert syntaks er da ikke viktig, men det viktige er at fysikken er riktig implementert i programmet. Du bør skrive programmet ditt i Python, matlab, eller i pseudo-kode.

Tidligere eksamensoppgaver (og løsningsforslag) gir en viss indikasjon på hvilke ferdigheter og kunnskaper som forventes av studentene etter at kurset er over. Det gis både forståelsesspørsmål, regneoppgaver og diskusjonsoppgaver slik du finner i obligene. Du har på eksamen svært kort tid – skal du score høyt må du derfor ha drillet pensum og regnet mange regneoppgaver slik at du rekker å vise hva du kan.

Vanligvis vil noen av eksamensoppgavene være mer eller mindre identiske med oppgavene og obligene vi har hatt tidligere i semesteret. Vi sier derfor at dersom du har regnet og forstått alle gruppeoppgavene og obligene i løpet av semesteret, er du nesten garantert å stå til eksamen.

Studentevaluering

Vi har en samtalegruppe med representanter fra studentene som møtes en gang iblant med kursansvarlig, for å fange opp underveis forhold som kan forbedres. Det vil dessuten bli delt ut et skriftlig evalueringsskjema på en forelesning.

Rom for private kollokvier og samtaler

Vi har en del sittegrupper rundt om i Fysikkbygget som kan egne seg for smågrupper av studenter som ønsker å jobbe sammen om oppgaveløsning eller gjennomgang/diskusjon av teori utenom den organiserte undervisningen. I tillegg er rommene FØ262, FØ364 og FØ394 nokså ofte ledige. Man bør også være klar over at Blindernkjelleren er åpen og kan benyttes fritt av studentene etter kl 15 hver dag fram til byggets stengingstid.

Vi oppfordrer forresten Fysisk fagutvalg og Fysikkforeningen å komme med forslag til forbedringer mhp praktiske ordninger i Fysikkbygget (bl.a. om hvor det evt mangler dekning for trådløse nett), slik at omgivelsene kan ligge så godt rette som mulig for et godt studie/læringsmiljø.

Informasjon på web

Alle som tar kurset følge informasjon om kurset på kursets websider, siden ingen informasjon lenger gis på oppslagstavla i Fysikkbygget. Dersom du ikke har konto på UiOs datamaskiner, bør du sjekke info om brukernavn/passord på http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/. Reglement og retningslinjer for nye brukere er gitt under http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/reglement/.

Kontakt med foreleser

Har du spørsmål angående kurset, kan du kontakte kursansvarlig Anders Malthe-Sørenssen.

Publisert 5. jan. 2010 11:53 - Sist endret 14. feb. 2011 14:14