"FYS-MEK 1110 Mekanikk" våren 2020

Velkommen til FYS-MEK 1110 våren 2020! Vi håper du får en fin tid denne våren sammen med oss som underviser kurset og sammen med dine medstudenter. Vi håper du vil oppleve at fysikken du lærer her er spennende, utfordrende, interessant og inspirerende. Lykke til!

Aktiv læring

All vår kunnskap om læring tilsier at du kun kan lære fysikk ved aktiv deltagelse – ved å diskutere og løse fysikkproblemer. Innsikten og kunnskapen om fysikk får du gjennom denne aktive prosessen. Det finnes ingen snarvei. En solid arbeidsinnsats gir god innsikt i fysikk og en god karakter i faget.

For å hjelpe deg i læringsprosessen ønsker vi å gi deg en tilpasset undervisning og fortløpende tilbakemeldinger på hvordan det går. Forelesninger gir en konsis innføring i hovedlinjene i pensum og problemløsningsmetoder. På gruppene får du mulighet for å diskutere problemstillinger og løse oppgaver sammen med andre, og du får hjelp og tilbakemeldinger fra gruppelæreren. Erfaringen viser at aktiv deltagelse i gruppetimen gir bedre eksamensresultater. Læreboken er laget spesiell for FYS-MEK kurset ved UiO og integrerer både analytiske og numeriske løsningsmetoder. Obligatoriske innleveringsoppgaver tar deg gjennom pensum, og ved å levere dem får du tilbakemelding på hvordan du svarer og hvordan du kan forbedre deg. For studenter som sliter med faget og som mangler forkunnskaper tilbyr vi en snuble-gruppe hvor vi fokuserer på det grunnleggende. Vi tilbyr også en større prosjektoppgave til studenter som ønsker en spennende utfordring som går ut over pensumet.

For at du skal lære er det nødvendig at du gjør oppgavene selv. Du lærer svært lite hvis du bare kikker på løsningsforslaget, men du kan lære mye av å diskutere oppgaver med andre. Samarbeid er derfor viktig, men samarbeidet må være konstruktivt, slik at alle deltar i diskusjonen. Det er derfor viktig for deg at du finner en god gruppe å arbeide i, hvor du selv kan bidra aktivt i diskusjonen. Det er mulig for inntil 3 studenter å levere inn fellesbesvarelser på innleveringsoppgaver

Praktisk informasjon

Numeriske metoder

Vi vil i FYS-MEK 1110 gjøre utstrakt bruk av numeriske metoder til å modellere og analysere sammensatte problemstillinger. Vårt mål er at bruken av numeriske verktøy som Python eller Matlab skal være like naturlig for deg som bruken av kalkulator eller en formelsamling. Vi bruker numeriske metoder som et verktøy til å diskutere og forstå fysikk – vi vil derfor ikke fokusere så mye på metodene som på å diskutere resultatene. Du vil måtte skrive programmer på eksamen.

Obliger

Det er 6 obligatoriske innleveringsoppgaver i kurset. Hver godkjent oppgave teller 1 poeng. For å kunne gå opp til slutteksamen må du ha minst 5 poeng. Du får også poeng for aktiv deltagelse i gruppeundervisning og for deltagelse i spinnturen. Det er mulig å innlevere fellesbesvarelser for inntil tre studenter. Hvis innlevering er underkjent har du mulighet for å rette opp og levere en ny versjon. Hensikten med obligatoriske innleveringer er at de skal gi en tilbakemelding til deg, slik at du kan forbedre hvordan du arbeider med kurset og få best mulig utbytte og resultat.

Studenter som tar kurset om igjen (vil gå opp til eksamen på nytt) får godkjent obliger fra tidligere semestre såfremt kravene har vært oppfylt da og at det ikke er mer enn tre år siden de ble godkjent. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du er i denne situasjonen.

Obligene leveres kun elektronisk via devilry. Oppgaver og innleveringsfrister publiseres i Canvas. Studenter som leverer som en gruppe (med inntil tre deltakere) skal levere en fellesbesvarelse som en gruppe i devilry.  

Eksamen

Eksamen består av obligatoriske innleveringsoppgaver, skriftlig midtveiseksamen, og avsluttende skriftlig eksamen. Både midtveis- og slutteksamen er obligatoriske og må avlegges i samme semester. I tillegg til midtveiseksamen må du ha minst 5 oblig-poeng for å gå opp til slutteksamen. Midtveiseksamen teller 30% og avsluttende eksamen 70% ved fastsettelse av karakter.

Eksamen vil reflektere innholdet i kurset slik det er presentert gjennom lærebok, kompendier, forelesninger, øvelser og obliger. I eksamen kan du få både analytiske og numeriske oppgaver. Det kan hende at du bli bedt om å skrive programmer som løser problemer numerisk på eksamen. Tidligere eksamensoppgaver gir en viss indikasjon på hvilke ferdigheter og kunnskaper som forventes av studentene etter at kurset er over. Du har på eksamen svært kort tid – skal du score høyt må du derfor ha drillet pensum og regnet mange regneoppgaver slik at du rekker å vise hva du kan. Vanligvis vil noen av eksamensoppgavene være mer eller mindre identiske med oppgavene og obligene vi har gått gjennom i semesteret. Vi sier derfor at dersom du har regnet og forstått alle gruppeoppgavene og obligene i løpet av semesteret, er du nesten garantert å gjøre det bra på eksamen.

Studentevaluering

Vi ber om tilbakemelding og evaluering av kurset ved hjelp av et spørsmålsskjema. Dette skjer midt i semesteret for å fange opp forhold som kan forbedres. Ved slutten av semesteret organiserer vi et dialogmøte med faglærerne, studenter og representanter fra fagutvalget for å evaluere kurset.

Rom for private kollokvier og samtaler

Vi har en del sittegrupper rundt om i Fysikkbygget, for eksempel ved læringssenter Entropia, som egner seg for smågrupper av studenter som ønsker å jobbe sammen om oppgaveløsning eller gjennomgang/diskusjon av teori utenom den organiserte undervisningen. 

Informasjon på web

Alle som tar kurset følge informasjon om kurset på kursets websider. Beskjeder legges ut i Canvas. Dersom du ikke har konto på UiOs datamaskiner, bør du sjekke info om brukernavn/passord på http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/. Reglement og retningslinjer for nye brukere er gitt under http://www.uio.no/om/regelverk/it/.

Kontakt med foreleser

Har du spørsmål angående kurset, kan du kontakte kursansvarlig Andreas Görgen.

Publisert 6. jan. 2020 14:45 - Sist endret 6. jan. 2020 14:45