Velkommen til Fys1120 høsten 2021

I dette kurset går vi igjennom noen av de mest grunnleggende, vakre og anvendbare delene av fysikken – elektromagnetisme.

Fra forskning vet vi at du lærer best ved å arbeide med oppgaver som hele tiden får deg til å strekke deg litt – det skal være litt vanskeligere enn det som er enkelt.

Dette semesteret vil undervisningen være noe annerledes. Vi er da spesielt avhengig av tilbakemeldinger fra dere slik at vi kan tilpasse undervisningen. Husk at vi er avhengige av å ha et tilbud både til de som kan være på campus og til de som av forskjellige grunner ikke kan være på campus, og at undervisningen må tilpasses flere behov.

Forelesninger

Forelesningene blir i år en blanding av fysiske og digitale.

(1) Gjennomgang av grunnleggende teori, gjennomarbeidede eksempler (worked examples), og modelleringseksempler vil bli presentert som videoer. Disse er lenket sammen med enkle spørsmål og mindre regne- og programmeringsoppgaver. Hvis du har mulighet, anbefaler vi at du følger denne progresjonen i tiden som er satt opp i timeplanen. Det beste er om du kan se videoene sammen med noen andre - enten fysisk eller digitalt - og at du så bruker tiden og spørsmålene mellom videoene til å diskuterer med hverandre. Vi vet fra forskning på læring at dette gir god læring.

(2) Vi vil ha en fysisk forelesnig uken hvor vi møtes, går gjennom oppgaver, gjør live modellering og programmering, og svarer på spørsmål.

Gruppeøvinger

I gruppeøvelsene vil vi fortsette det gode arbeidet dere har gjort i Fys-mek1110. Øvelsene vil kreve aktiv deltagelse av deg som student – dere vil arbeide sammen i større og mindre grupper, dere vil diskutere problemstillinger og løse aktuelle problemstillinger. Dette er den viktigste delen av undervisningen.

Modellering og programmering

Noen øvelser på gruppene, i hjemmearbeidet og i obligene vil kreve modellering og programmering. Med modellering mener vi at du skal være i stand til å formulere forenklede modeller til å beskrive reelle, komplekse problemstillinger, og ved teori og programmering skal du kunne løse disse modellene, og relatere løsningen til den opprinnelige problemstillingen. Dette er en grunnleggende ferdighet i fysikk.

Obligatoriske oppgaver

Kurset har to obligatoriske oppgaver . Dette er unike muligheter for deg til å få tilbakemeldinger på ditt arbeid og til å kunne justere innsatsen. Oppgavene leveres på canvas.

Computational essay (teller 50% av karakteren)

I dette kurset skal vi øve på den vitenskapelige prosessen og gi deg muligheten til selv å formulere spørsmål, utforske en problemstilling, og formidle dine resultater i en situasjon som er autentisk - som likner den du vil møte i forskning eller arbeidslivet. Dette gjør du gjennom å skrive et computational essay om et emne fra elektromagnetisme som du presenterer for en mindre gruppe av din medstudenter. Et computational essay er en rapport fra en mindre prosjektoppgave hvor du bruker teori og beregninger til å belyse en problemstilling, og skriver analysen i en Jupyter notebook.

Avsluttende eksamen

Dette emnet har avsluttende skoleeksamen.

Padlet for diskusjoner

Vi bruker padlet for diskusjoner. (Piazza er ikke lenger tillatt ved UiO).

Kartleggingsprøver

Vi vil i dette emnet bruke kartleggingsprøver. Dette er standardiserte prøver som ikke teller på karakteren, men som vil gi deg og oss en tilbakemelding på hvilke elementer av pensum du mestrer. Vi bruker dette til å tilpasse undervisningen til de kunnskaper og ferdigheter dere som gruppe har. Vi vil lodde ut 3 gavekort på 500kr til de studentene som tar kartleggingsprøven både i begynnelsen og i slutten av semesteret.

Forskning på din læring

Vi vil i dette kurset legge til rette for forskningsprosjekter som skal forstå hvordan dere som studenter bruker numeriske metoder og lærer fysikk i kurs hvor numeriske metoder blir brukt aktivt. Vi gjør dette for å bygge bedre forståelse for hvordan studenter lærer, slik at undervisningen kan bli bedre.

Laboratorieøvelser

Det er obligatoriske lab-øvelser i emnet som må gjennomføres for at du skal kunne ta eksamen i emnet.

Lykke til!

Hilsen oss i undervisningsteamet

Publisert 14. juni 2021 10:16 - Sist endret 2. aug. 2021 11:24