Om innleveringer

Det er 13-14 obliger i kurset. Det anbefales meget sterkt at alle obligene gjøres, men det er ikke nødvendig å levere alle. Kravet er at minst syv av obligene må være godkjent (og prosjektoppgaven gjennomført) for å få lov til å gå opp til eksamen.

Godkjente obliger betyr i praksis:

  • Minst tre av obligene 1-5 må være godkjent
  • Minst to av obligene 6-10 må være godkjent
  • Minst to av obligene 11-14 må være godkjent

Frister

Innleveringsfristen er fredagen den uka obligen er tema for regneverkstedet (dvs fredagen etter at temaet er forelest). Fristen er kl 15 på ekspedisjonskontoret i Fysikkbygget. Rettet oblig vil bli lagt tilbake på ekspedisjonskontoret senest en uke etter innleveringsfristen. 

Om lag 70 % av obligen må besvares tilnærmet korrekt for å få obligen godkjent.

Ikke-godkjente obliger kan forbedres og leveres nok én gang. Fristen er da en uke etter at rettet oblig første gang ble lagt tilbake til ekspedisjonskontoret. For de siste par ukene av kurset kan det bli vanskelig å rekke en ny innlevering av ikke godkjente obliger.

TIlbakemeldinger

Godkjentlister blir tilgjengelig på Devilry. Du bør sjekke en gang iblant at opplysningene der er korrekte og si fra dersom du finner feil.

Dersom du ønsker at retterne skal gi tilbakemelding på det du har gjort (i form av kommentarer skrevet inn i besvarelsen din), må du skrive "Ønsker kommentarer" på første side av innleveringen! Ellers vil retter bare vurdere om obligen kan godkjennes eller ikke. Det forventes at dersom du skriver "ønsker kommentarer", så plukker du opp rettet oblig fra ekspedisjonskontoret og faktisk ser gjennom de kommentarene som er gitt!

Retterne vil ikke gi detaljerte tilbakemeldinger/kommentarer på alle oppgavene. Bare for de oppgavene som er markert med fete typer i kursiv på annonseringene av oppgaver, vil det bli gitt detaljerte kommentarer. Resten av oppgavene vil det bare bli haket av ved godkjent, eller kommentert f.eks. som ”ikke bra nok” eller liknende, uten mer forklaring, dersom besvarelsen på en oppgave ikke ble godkjent. Ønsker du ytterligere forklaringer, må du ta kontakt med retter personlig og ha obligen med deg.

Gruppelærer kommenterer stort sett bare detaljer som har noe å si for "godkjent" eller "ikke godkjent". Dersom du stiler høyt og ønsker en A eller en B og ønsker å få greie på finere detaljer der du har et forbedringspotensiale, anbefaler vi at du tar med deg en tilbakelevert oblig på regneverkstedet og spør en av lærerne våre om ytterligere kommentarer muntlig der og da. Prøv i så fall å unngå de travleste periodene på regneverkstedet.

Vær vennlig å plukke opp obligene jevnlig slik at de ikke blir liggende ukevis på ekspedisjonskontoret. Obliger som har ligget mer enn tre uker etter tilbakelevering, vil bli kastet.

Innleveing på papir

Du kan skrive besvarelsen/løsningene for hånd eller bruke f.eks. LaTeX dersom du foretrekker det. Innleveringen skal imidlertid skje som en papirversjon uansett hvordan du skrev obligen opprinnelig.

Veiledning / hjelp

Det tilbys hjelp/veiledning til ukens oppgavesett på regneverkstedet på rom FV329 hver tirsdag. Det er meget lurt å delvis jobbe alene med oppgavene og delvis diskutere dem med medstudenter, gruppelærer eller foreleser. Vær spesielt oppmerksom på at praktisk talt alle vil ha bruk for hjelp til noen av oppgavene i kurset, og da er det like godt først som sist å bli vant med å spørre og diskutere oppgaver med andre. Venter du for lenge med det, blir bøygen mye større enn den bør være!

Læringsutbyttet er ofte mye bedre dersom du diskuterer løsninger med andre innimellom. Dessuten er det viktig å bli vant til dette med tanke på senere jobb. I dag jobber praktisk talt ingen alene hele tiden. Vi må lære å kunne diskutere fag med andre på en rasjonell og effektiv måte! La FYS2130 bli en arena hvor du oppøver rasjonell og effektiv faglig diskusjon med andre!

Publisert 27. des. 2013 22:00 - Sist endret 5. mars 2014 14:18