Dette emnet er nedlagt

BIO4280 – Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utviklingsbiologi fra et evolusjonært perspektiv, og vil dekke begreper, metoder og paradigmatiske eksempler i fagfeltet evolusjonær utviklingsbiologi ("evodevo").

Det gis en innføring i grunnleggende ontogenetiske mekanismer basert på genregulering, cellekommunikasjon, differensiering, vekst, mm. Det gis en oversikt over ontogenesen til noen dyre- og plantegrupper, og deres organsystemer i et fylogenetisk og paleobiologisk perspektiv. Ontogenesens evolusjon og dens konsekvenser for fenotypisk evolusjon diskuteres.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du ha følgende kompetanse:

• Kjennskap til det konseptuelle grunnlag for evolusjonær utviklingsbiologi som forskningsparadigme.

• Kjennskap til utvalgte eksempler på forskningsresultater innen evolusjonær utviklingsbiologi.

• Forståelse for hvordan ontogenetiske, genregulatoriske og epigenetiske mekanismer muliggjør og begrenser evolusjon på både mikro- og makroevolusjonær skala.

• Kjennskap til grunnleggende ontogenetiske mekanismer (genregulering, morfogenese, mønsterdannelse, differensiering og vekst).

• Ha en generell oversikt over ontogenese og kroppsplan hos noen viktige organismegrupper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnene BIO4280 og BIO9280 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med en bred biologisk bakgrunn. Vi vil anta at studentene har basiskunnskaper i genetikk og evolusjon, og de vil ha nytte av kunnskaper i molekylær og klassisk utviklingsbiologi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO9280 – Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og kollokvier med aktiv studentdeltagelse og presentasjoner. Studentene skal gi en presentasjon I løpet av kurset.

Emnet undervises intensivt i ukene 40-45

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Presentasjonen må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen i uke 45 som teller 100%.

 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2014

Emnet gis hvis antallet studenter registrert er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk