Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder nyere litteratur (teoretisk og empirisk) om fiskeøkologi. Pensum vil ha utgangspunkt i generelle bøker, men hovedsakelig vil pensum defineres av nyere artikler som omhandler relevant fiskeøkologiske temaer. Fokus vil være på utvalgte temaer, disse vil variere mellom år avhengig av studentenes bakgrunn og avhengig av hva som skjer nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skal den enkelte studenten få øvelse i muntlig og skriftelig presentasjon av relevant stoff.

Hva lærer du?

Målet med emnet er at studentene skal få ovesikt over den store variasjon som finnes, og forstå de prosesser som påvirker individer, populasjoner og arter i ulike miljø. Det er et mål at studentene får kjennskap til ulike metodiske tilnærmingers fordeler og begrensninger. Det er også et mål at studentene skal bli bedre til å uttrykke seg skriftelig (og muntlig) om disse temaene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Økologi og evolusjon.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot BZ378.

Undervisning

Emnet undervises første gang våren 2005 og vil bestå av en rekke elementer:

  • Seminarer der lærer, innbudte forelesere, og studentene selv presenterer utvalgte tema. Det forventes at studentene møter opp på alle seminarer.
  • Studentene skal hver presentere 1 artikkel gjennom å lage en powerpointpresentasjon.
  • Alle studentene skal levere 1 essay/artikkel - i et definert format. Essayene skal skrives innenfor et avgrenset tidsintervall, som en form for hjemmeeksamen og skal karaktersettes. Det vil bli gitt skriftelig tilbakemelding på alle innleverte essay.
  • Alle studentene skal levere 1 utkast til en prosjektsøknad - i et definert format. Studentene vil få et problem, og skal så lage forslag til et forskningsprosjekt for å løse dette problemet. Søknaden skal karaktersettes. Det vil bli gitt skriftelig tilbakemelding på alle innleverte søknader.

Eksamen

Presentasjon, essay og prosjektsøknad. Alle tre deler må få bestått karakter. Bestått/ikke bestått.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)