ITLED5930 – Masteroppgave i IT og ledelse

Kort om emnet

Masteroppgaven skal være en selvstendig undersøkelse, fortrinnsvis empirisk, og gjerne med problemstilling og data hentet fra din egen arbeidsplass. Problemstillingen skal være relevant for de fagområder som er sentrale for masterprogrammet, og må godkjennes av den fagansvarlige for programmet. Eventuelle endringer etter oppstart må godkjennes av veileder.

Oppgaven forventes å være på ca. 70 sider (ca. 28.000 ord), og er normert til ca. 800 timers arbeid. Ved avvik på mer enn +/-10 prosent fra ovennevnte formkrav skal kandidaten få en dårligere karakter.

Oppgaven kan skrives sammen med en eller to andre. Kravene til grundigheten i studien og det forventede omfanget på oppgaven vil da være større.

Kandidater som ønsker å kvalifisere seg for et ph.d studium, må gjennomføre en lang masteroppgave (tilsvarende 60 studiepoeng). Da vil kravene til grundigheten i studiene og omfanget på oppgaven være større.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

 • Har kunnskap om sentrale teorier og empiriske studier innen det valgte feltet
 • Vet hvordan du finner og vurderer forskningsbasert kunnskap

Ferdighetsmål

 • Kan velge en egnet undersøkelsesmetode, og lage et hensiktsmessig design
 • Kan gjennomføre en troverdig undersøkelse; datainnsamling, dataanalyse, diskusjon og presentasjon
 • Kan reflektere kritisk over eget og andres arbeid

Kompetansemål

 • Kan gjennomføre en selvstendig analyse, og presentere resultatet i en akademisk rapport
 • Reflekterer kritisk og selvstendig over forholdet mellom teori og praksis
 • Kan gi et troverdig bidrag til organisasjonens forbedringsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Før du begynner på oppgaven må du ha fullført alle de obligatoriske emnene samt to valgfrie spesialiseringsemner. ITLED4050 Design av masteroppgaven bør være det siste emnet du tar.

 • generell studiekompetanse
 • minimum to års relevant yrkeserfaring
 • fullført utdannelse på 180 studiepoeng, bachelor eller tilsvarende. Av disse må minst 60 studiepoeng være informatikkfag (bachelornivå eller tilsvarende). Det kreves et vektet karaktersnitt på C i informatikkfagene. Hvis du har mer enn 60 studiepoeng informatikkfag (bachelornivå eller tilsvarende), regnes snittet av de 60 studiepoengene som har best karakterer. Det kan søkes om dispensasjon fra hele eller deler av kravet om informatikkfag dersom du kan dokumentere relevant og tilstrekkelig omfattende yrkespraksis. Det vil si at denne praksisen må antas å ha gitt basiskunnskaper og ferdigheter som tilsvarer en grunnutdanning i informatikkfag på det antall studiepoeng som mangler.

Hvis du ønsker en foreløp vurdering av om du tilfredsstiller opptakskravene, vennligst fyll ut skjema for foreløpig vurdering, så kontakter vi deg.

Undervisning

For at arbeidet med masteroppgaven skal gjennomføres på en faglig forsvarlig måte, vil alle masterstudenter få en egen veileder. Veilederen skal som hovedregel være vitenskapelig ansatt ved Universitetet i Oslo, eller ha ansvar for et av emnene som inngår i masterprogrammet. Kompetente, eksterne veiledere kan godkjennes etter søknad, men det vil da være nødvendig med en biveileder fra UiO. Veileder oppnevnes av den fagansvarlige for masterprogrammet, på basis av en kort prosjektbeskrivelse.

Veileders hovedoppgaver er å:

 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur
 • drøfte opplegg og gjennomføringen av oppgaven (disposisjon, språklig form, dokumentasjon, etc.)

Eksamen

Oppgaven vil bli vurdert av en intern sensor og en ekstern sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Master i IT og ledelse

Emnet er en del av master i IT og ledelse.

Søknad

Du søker i SøknadsWeb innen 15. april på våren og 15. oktober på høsten.

Kursavgift

Kr 55.000,- pluss semesteravgift. NB! HUSK BETALINGSFRIST FOR SEMESTERAVGIFT 1 SEPTEMBER OM HØSTEN OG 1 FEBRUAR OM VÅREN!