Dette emnet er nedlagt

HUMIT4740MN – Ekspertskjønn og regler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over ulike teorier og perspektiver på ekspertise og profesjonelt skjønn, samt en innføring i ekspertsystemer og metoder for å analysere, modellere og forbedre skjønnsmessige vurderinger. Nyere forskningslitteratur på utvalgte områder blir gjennomgått. Studentene skal skrive en selvvalgt semesteroppgave, fortrinnsvis innenfor et av de utvalgte områdene som vektlegges i kurset. Tittel- og litteraturvalg må godkjennes av foreleser.

Hva lærer du?

Emnet gir oversikt over forskningen på profesjonelt skjønn og mer inngående kjennskap til et selvvalgt område av denne forskningen. Studentene får et grunnlag for å arbeide med egne forskningsprosjekter innenfor emnet på masternivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis 36 timer undervisning i form av seminarer (24 t) og grupper (12 t).

Eksamen

Det er obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

Eksamen utgjøres av en semesteroppgave. Karakterskala: A-F.

Annet

Studentene som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, vil bli prioritert.

Sammen med HUMIT4741 – Beslutningstaking og beslutningsteknologi (nedlagt) er emnet obligatorisk for fordypningen bedømmings- og beslutningsprosesser på studieprogrammet IT-språk, logikk, psykologi. Emnet vil også kunne være aktuelt i masterstudier i psykologi, informatikk, helsefag, økonomi etc.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

(like årstall).

Emnet gikk siste gang H06 - emnet er overflyttet til Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Eksamen

(like årstall).

Undervisningsspråk

Vanligvis norsk. Engelsk hvis det deltar utvekslingsstudenter.