Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Kurset skal gi kunnskap om utvikling og bruk av IKT på individ og samfunnsnivå, og ta opp sosiale, etiske, juridiske og andre samfunnsmessige problemstillinger knyttet til utvikling og bruk av IKT. Videre skal studentene få innføring i samfunnsvitenskapelig metoder, og lære om prosjektarbeid som arbeidsform. Prosjektet skal foregå i kontakt med organisasjoner utenfor universitetet. Mer konkret skal kurset dekke disse emnene:

 • Drøfte samspillet mellom teknologisk utvikling og samfunnsmessige endringer og betydningen av IKT's fremvekst i samfunnet.
 • Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode, anvendt på datainnsamling og analyse av innføring og bruk av teknologi i organisasjoner: arbeidsmiljø og arbeidsforhold med mer
 • Etiske problemstillinger, blant annet plikter og rettigheter både som utvikler og bruker av IKT.
 • Informasjonsrettslige emner
 • IKT, makt og demokrati
 • Teori og metoder i prosjektarbeid

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene:

 • Kunne demonstrere forståelse av informatikkfagets samfunnsmessige betydning og gi eksempler på nødvendigheten av kritisk refleksjon ved utvikling, innføring og bruk av IKT i organisasjoner
 • Kunne drøfte og løse sentrale etiske dilemmaer ved innføring og bruk av IKT i organisasjoner og samfunn
 • Ha kjennskap til samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og kunne anvende enkle metoder og teknikker
 • Kunne redegjøre for noen viktige informasjonsrettslige problemstillinger knyttet til utvikling og bruk av informasjonssystemer
 • Ha kjennskap til sentrale problemstillinger knyttet til IKT, makt og demokrati, og forstå at det finnes forskjellige interesser og perspektiver knyttet til informatikeres arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF1010 – Objektorientert programmering (videreført), INF1040 – Digital representasjon (nedlagt) /INF 103, INF1050 – Systemutvikling (videreført) /INF 102.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i informatikk og bruk av IKT-systemer på ulike områder i samfunnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4900 – Informatikk og samfunn (nedlagt).

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning per uke. Prosjektoppgaven kan være selvstendig eller knyttes til andre kurs.

Eksamen

Evalueringen baseres på en større prosjektoppgave(50%) og et individuelt essay (50%). Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF4900.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt.

Eksamen

Emnet er nedlagt.

Undervisningsspråk

Norsk