Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnstoffenes kjemi med vekt på metallene og d-metall komplekser, slektskapsforhold og periodiske variasjoner i fysiske og kjemiske egenskaper, sammenheng mellom oppbygging, struktur og egenskaper. Kjernekjemi. Viktige råstoffer, eksempler på industrielle prosesser, miljø-konsekvenser. I laboratoriekurset belyses typiske reaksjoner og egenskaper for grunnstoffer og uorganiske forbindelser.

Hva lærer du?

Studenten skal ha en oversikt over uorganisk kjemi og kjenne til hvordan stoffers egenskaper kan beskrives systematisk ved hjelp av bindingsteori og termodynamikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer (nedlagt) eller tilsvarende tidligere gitte emner.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KJ 102/KJ 110.

Undervisning

Emnet undervises første gang våren 2005. Studiet er nettstøttet og omfatter 36 timer forelesninger, 32 timer gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 42 timer (7 øvelser). Det er obligatorisk innlevering av gruppeoppgaver. Laboratoriekurset og 70% av de obligatoriske oppgavene må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

En skriftlig deleksamen (1 time, 20 % vekting) medio mars. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator, SI-chemical data. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, 80 % vekting) i juni. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator, SI-chemical data. Karakter gis som bokstavkarakter (A-F).Gyldig forfall til deleksamen eller slutteksamen, må dokumenteres med legeattest eller liknende.

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Godkjente gruppeoppgaver er kun gyldige i ett semester.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre etter godkjenning. Det gis normalt ikke dispensasjon fra denne regelen. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang våren 2007. Det vil bli erstattet av KJM1120 Uorganisk kjemi som vil bli undervist første gang høsten 2008.

Eksamen

Vår 2009

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk