HADM4501 – Masteroppgave i helseadministrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgavearbeidet skal gi studenten mulighet til faglig fordypning og trening i å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • gjøre rede for litteratur, begreper eller teori som er relevante for oppgavens tematikk
  • vurdere relevansen av metode for datainnsamling og analyse i relasjon til en gitt problemstilling
  • gjøre rede for regler for referansebruk og kildehenvisning

Ferdigheter

  • formulere en presis og forskbar problemstilling
  • samle, systematisere, analysere, tolke og presentere informasjon/kunnskap på en nøyaktig og oversiktlig måte

Generell kompetanse

  • reflektere over styrker og svakheter knyttet til datainnsamling og metoder du har brukt
  • reflektere over forskningsetiske spørsmål

Se retningslinjer for masteroppgaven

Se tidligere masteroppgaver

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Erfaringsbasert master i helseadministrasjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i følgende obligatoriske emner:

HADM4001*, HADM4101, HADM4102, HADM4201, HADM4301, HADM4402 og HADM4403.

*med fordypning i enten kvalitativ eller kvantitativ metode, avhengig av den planlagte design og metodebruk i masteroppgaven.

Undervisning

Individuell veiledning

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er normalt:

15. mai i vårsemesteret

15. november i høstsemesteret

Trekk fra eksamen: Du kan trekke deg fra eksamen i Studentweb og innen trekkfristen, som normalt er 2 uker før innleveringsfristen.

Innlevering av oppgaven skjer når den vurderes som fullført av studenten i samråd med veileder(e). Studenten leverer inn 5 innbundne eksemplarer av oppgaven til instituttet og elektronisk til Studentweb.

Vurdering: Når oppgaven er levert inn, oppnevnes en bedømmelseskommisjon som består av en ekstern sensor (uten tilknytning til UiO) og hovedveileder. Hvem som skal være sensor ved den enkelte oppgave bestemmes ut fra oppgavens faglige innhold og analytiske perspektiv. Ekstern sensor oppnevnes av programleder for MHA-studiet, evt faglig leder ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, dersom programleder er veileder for oppgaven.

Når oppgaven er godkjent, avtales tid for en avsluttende muntlig eksamen, hvor veileder og sensor er til stede. Ekstern sensors bedømmelsesrapport sendes til kandidaten noen dager før muntlig eksamen. Når den muntlige eksamen også er bestått, vil vitnemålet for fullført mastergrad bli utstedt. Masteroppgavens tittel vil stå på vitnemålet.

Vurderer ekstern sensor oppgaven som ikke bestått, holdes ikke muntlig eksamen. Kandidaten kan da enten velge å revidere oppgaven henhold til kommentarene og anbefalingene i bedømmelsesrapporten, eller klage innen 3 uker på karakteren ikke-bestått. Ved et ikke-bestått resultat vil sensors bedømmelsesrapport vil inneholde forslag til endringer og forbedringer.

Avtale om veiledning og innlevering av den reviderte masteroppgavan gjøres så snart som mulig etter den første sensuren har falt.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning etter avtale.

Eksamen

Vår og høst