Kvalitativt analysekurs

Beskrivelse

Kurset er lagt til analysefasen av masteroppgaven og er ment å være et tilbud til studentene i den fasen hvor arbeidet med forskningsoppgaven erfaringsmessig møter store utfordringer og ofte forsinkes. Kurset vil dermed fungere som en intensiv veiledning i studentens arbeid med masteroppgaven.

Formelle forkunnskapskrav

HELSEF 4200 – “Forskningsmetoder og forskningsetikk”. I en overgangsperiode: “Forskningsmetoder og statistikk” (Hovedfag i helsefag).

Forkunnskaper

  • Studentene skal ha gjennomført og bestått kurs i forskningsmetoder. De skal ha startet datasamling i sitt eget studentforskningsprosjekt. (For eksempel er et prøveintervju tilstrekkelig)
  • Alle studentene skal ha lest kapitel 1 i Haavind, H. (red.): Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000

Forberedelser til første kursdag

Hver student skal levere inn maksimum en side hvor det redegjøres for prosjektets tema og problemstilling, hvordan data er samlet inn og hvor langt det empiriske arbeid er kommet. Aller viktigst: hvilke tanker og erfaringer har du gjort deg om analysen av materialet? Hensikten er å “varme opp” den enkelte på hva analyse dreier seg om generelt, og spesielt i eget prosjekt. Tenk gjennom hva du kan om analyse. Hva mangler du kunnskap og erfaringer om? Hvilke analysemåter har streifet deg som relevante for ditt eget arbeid? NB: Det korte notatet skal leveres pr. email senest 8.februar til Elisabeth Franson på e-post:elisabeth.fransson@medisin.uio.no

Vurderingsform

Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Evalueringen baseres på at

1. Studenten har presentert sine analyser både skriftlig og muntlig, samt deltatt i å gi feedback til andre

2. Studenten har presentert en artikkel (jf. punkt om pensum/ basistekster nedenfor)

Pensum/basistekster

  • Haavind, H. (red.): Kjønn og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal Akademiske, 2000. Kap 1, 2, 5, 7, 8
  • Fangen, K.: Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Kap. 8
  • Hver student skal presentere en artikkel eller et bokkapittel som i særlig grad har relevans for analyse av eget arbeid. Det skal være en tekst som fokuserer direkte på kvalitativ forskning med vekt på analyse eller en vitenskapelig artikkel hvor data presenteres og analyseres på en eksemplarisk måte. (NB: Den artikkel eller det bokkapitel som velges skal med andre ord ikke nødvendigvis ha fokus på selve tematikken i det arbeidet man holder på med, men ha betydning for analysen av materialet). Artikkelen/ kapitlet skal kopieres til alle deltagerne. Alle må være forberedt på å presentere sin tekst og begrunne hvorfor den er særlig relevant for analyse av eget datamateriale. Presentasjonen kan være muntlig og/eller skriftlig og skal knyttes nært til arbeid med eget materiale. Hver enkelt students tilskudd til basistekster skal foreligge til andre samling 16 februar.

VELKOMMEN!

Publisert 30. juni 2006 17:23 - Sist endret 6. feb. 2007 09:37