HELSEF4501 – Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning

Kort om emnet

Endring av innleveringsfrist for masteroppgaven vår 2020 på grunn av koronapandemien:

Ny frist for innlevering av masteroppgave er 30. juni 2020 kl. 12.00. For studenter som er helsepersonell som pålegges mye overtid som følge av koronapandemien er frist for innlevering 17. august dersom pålagt overtid dokumenteres av arbeidsgiver. Se øvrige detaljer om innlevering lenger ned.

Masteroppgaven skal være et individuelt veiledet forskningsarbeid med helsefaglig relevans. Gjennom egen forskningsaktivitet får du innsikt i aktuell forskning om valgt tematikk og vil anvende relevant teori og forskningsmetoder. Du vil utvikle din evne til å fortolke og diskutere resultater på en akademisk måte, og kunne formidle forskningsarbeidet på en logisk, sammenhengende måte.

Du som ble tatt opp på studieprogrammet opptaksåret 2016 skal levere masteroppgave på denne emnekoden.

Se retningslinjene for masteroppgaven og mer utfyllende informasjon.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • innsikt i egen tematikk gjennom arbeid med relevant litteratur på området

 • forståelse for forskningstradisjon og metoder anvendt i eget forskningsarbeid

 • evne å utforske en avgrenset tematikk på en reflektert og forskningsmessig relevant måte

Ferdigheter

Du vil lære å

 • forstå hva forskningsarbeid handler om

 • reflektere over hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har for kunnskap som utvikles

 • formidle forskningsarbeid på en akademisk måte

 • reflektere over etiske implikasjoner ved å gjøre forskningsarbeidet

 • beherske referanse- og kildebruk

 • formidle forskningsarbeidet på en logisk, sammenhengende måte

Generell kompetanse

Du som gjennomfører arbeid med masteroppgave vil

 • kunne delta i og gjennomføre forskningsprosjekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kvalitetssikring og alle nødvendige godkjenninger av masteroppgaveprosjektet må foreligge før igangsetting av prosjektet.

Alle obligatoriske og valgfrie emner (totalt 60 studiepoeng) må være fullført og bestått før masteroppgaven kan innleveres for sensur og kandidaten kan gå opp til avsluttende muntlig eksamen. Det vises til studieprogrammets oppbygging.

Undervisning

Veiledning

Arbeidet med masteroppgaveprosjektet foregår under veiledning. Antall timer veiledning er normert til 20 timer.

Veileder blir godkjent når man søker om kvalitetssikring av masteroppgaveprosjektet. Les mer under utfyllende informasjon og retningslinjer for masteroppgaven.

Eksamen

Innlevering

Du leverer masteroppgaven i Studentweb til DUO arkiv og i prøven for HELSEF4501 i Inspera.

Vårsemesteret 2020

 • Pr 23. mars er det ny frist for innlevering: 30. juni kl. 12.00. Sensur og muntlig eksamen gjennomføres innen 1. september.
  Innen 1. juni forhåndsmeldes planlagt innlevering på e-post med masteroppgavetittel til studiekonsulenten.
 • Det er fremdeles mulig å levere masteroppgaven til den opprinnelige fristen 15. mai kl. 12.00. Sensur og muntlig eksamen gjennomføres før sommeren. Innen 30. april forhåndsmeldes innleveringen på e-post med masteroppgavetittel til studiekonsulenten.
 • Er du helsepersonell som pålegges mye overtid som følge av koronaepidemien, settes ny frist for innlevering av masteroppgaven til 17. august når pålagt overtid dokumenteres av arbeidsgiver.

Ved innlevering av masteroppgaven til fristene ovenfor vil resultatet bli registrert på vårsemesteret 2020.

Mer detaljer om innlevering og trykking.

Bedømming

Masteroppgaven bedømmes av en oppnevnt eksamenskommisjon med tre medlemmer; ekstern sensor, intern sensor og hovedveileder.

Kvalitetskrav

I vurdering av oppgavens kvalitet vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Formulering av problemstilling med begrunnelser for problemstillingens relevans i en helsefaglig kontekst
 • Oppgaven skal inneholde presentasjoner av undersøkelser, samt teori og begreper som er relevante for oppgaven
 • Design og metode(r) skal være begrunnet og relevante for problemstillingen
 • Kandidaten skal vise evne til å samle, systematisere, analysere, tolke og presentere informasjon/kunnskap på en nøyaktig og oversiktlig måte
 • Oppgavens analyser skal være gjennomarbeidet og basert på et forsvarlig datagrunnlag
 • Det er et konsistent forhold mellom de ulike delene av oppgaven, og at sammenfatninger og konklusjoner er i samsvar med teoretiske premisser, spørsmålsstillinger og empirisk materiale
 • Oppgaven skal være formidlet på en forståelig, gjennomarbeidet og språklig tilfredsstillende måte. Litteratur- og sitathenvisninger og kilder skal være brukt på en korrekt, konsekvent og oversiktlig måte
 • Kandidatens prestasjon på muntlig samholdes med inntrykket fra å lese oppgaven
 • Eventuelt om kandidaten anbefales å fortsette med forskning

Avsluttende muntlig eksamen

Masteroppgaven drøftes med kandidaten i en muntlig eksamen (varighet på ca. en time).

Retningslinjer for sensur av masteroppave med muntlig eksamen (pdf)

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Kandidaten får en skriftlig vurdering av masteroppgaven.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Eksamen

Vår og høst