Dette emnet er nedlagt

SYKVIT4221 – Valgfri metodefordypning: Survey/eksperimentell tilnærming

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hensikten med emnet er at studenten skal få innsikt i survey/eksperimentell tilnærming som vitenskapelig design/metode.

Hovedemner:

  • Det vitenskapsteoretiske grunnlaget for survey/eksperimentelle design
  • Hovedtyper av survey/eksperimentelle design
  • Konstruksjon av spørreskjema
  • Teoretisk forankring og operasjonalisering av variabler
  • Utarbeiding av kodebok
  • Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet
  • Prinsipper for statistisk analyse

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten en grunnleggende forståelse for problemstillinger egnet for survey / eksperimentelle design og gi innsikt i hovedtyper av survey- og eksperimentell design. Studenten skal kjenne til de bærende prinsipper for utforming av spørreskjema og ha innsikt i prinsipper for operasjonalisering av variabler og utarbeiding av kodeskjema. Studenten skal kunne anvende statistiske analyser og redskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet SYKVIT4021 : Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder må være bestått for å ta dette emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av SYKVIT4011 : Sykepleievitenskap og -tjeneste og SYKVIT4012 : Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag .

Undervisning

Undervisningen gis i forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Eksamen

Midtveis i emnet i løpet av en tre-dagers undervisningsfri periode gis det en oppgave i statistisk analyse av et eksisterende datamateriale hvor studenten begrunner valg av analysene. Max 1000 ord. Det gis gradert karakter som teller 25% av emnets samlede karakter. På slutten av emnet i løpet av syv undervisningsfrie dager gis det en oppgave som består i kritikk av en relevant forskningsartikkel etter gitte kriterier. Max 1500 ord. Denne gis gradert karakter som teller 75% av emnets samlede karakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk