Dette emnet er nedlagt

SYKVIT4222 – Valgfri metodefordypning : Utforskende/beskrivende tilnærming

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hensikten med modulen er at studenten skal få innsikt i utforskende/beskrivende tilnærming som vitenskapelig design/metode.

Hovedemner

  • Hermeneutikk, fenomenologi og kritisk teori
  • Hovedtyper kvalitative forskningsdesign
  • Datainnsamling med spesiell vekt på ulike typer intervju- og observasjonsformer
  • Grunnleggende prinsipper og tilnærminger til tekstdataanalyse
  • Problemstillinger knyttet til gyldighet i kvalitative design

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten oversikt over det vitenskapsfilosofiske grunnlag for valg av sentrale kvalitative forskningstilnærminger samt innsikt i hovedtyper av utforskende/beskrivende design. Studenten skal ha innsikt i hovedformer av tekstdataanalyse og ha en grunnleggende forståelse for anvendelse av elektroniske redskaper for behandling og analyse av tekstdata.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet SYKVIT4021 : Sykepleievitenskapelig tenkning og metoder må være bestått for å ta dette emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av SYKVIT4011 : Sykepleievitenskap og -tjeneste og SYKVIT4012 : Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag .

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer og grupparbeid.

Eksamen

Midtveis i emnet i løpet av en tre-dagers undervisningsfri periode gis det en oppgave over ett av følgende tre alternativ: A. En utredning om validitetsspørsmål i utforskende design, B. Essay knyttet til vitenskapsteoretiske valg, C. Analyse av et foreliggende tekstdatamateriale. Max 1000 ord. Det gis gradert karakter som teller 25% av emnets samlede karakter. På slutten av emnet i løpet av syv undervisningsfrie dager gis det en oppgave i kritikk av en relevant forskningsartikkel etter gitte kriterier. Max 1500 ord. Denne gis gradert karakter som teller 75% av emnets samlede karakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk