Retningslinjer for tildeling av tidlig valgnummer ved valg av praksisplass i modul 5

Studiet regnes som hovedbeskjeftigelsen. Idrett, arbeids-, forsknings- eller økonomiske forhold gir ikke grunnlag for å innvilges tidlig valgnummer.

Ektefelles/samboers arbeids- eller utdanningssituasjon gir alene ikke grunnlag for tilrettelegging i praksisperioden.

Innvilget tilrettelegging innebærer at man får valgnummer før de øvrige studentene. Valgnummer er ikke knyttet til spesielle praksisplasser eller geografiske områder. Et bestemt valgnummer gir kun rett til å velge blant de plassene som er tilgjengelige når det er ens tur til å velge, ikke at det opprettes / skaffes andre plasser.

Ettersom plassene på akuttpsykiatriske avdelinger oppfattes som mer attraktive vil en del av disse ikke være valgbare for studentene som etter søknad er tildelt tidlig valgnummer.

Kriterier som kan gi tildeling av tidlig valgnummer

  • Daglig omsorg for barn opptil 10 år. I særskilte tilfeller kan daglig omsorg for barn eldre enn 10 år også gi grunnlag.

Søknad må inneholde opplysninger om antall barn, alder og omsorgssituasjon. Dokumentasjon må leveres sammen med søknad. Dersom dokumentasjon er innlevert tidligere er det ikke nødvendig å levere samme dokumentasjon på nytt.

  • Egen alvorlig behandlingstrengende sykdom

Med dette menes at:

- behandlingen ikke kan følges opp med tilsvarende kvalitet på praksisstedet.
- behandling ikke kan gjennomføres innenfor rammene for tilstedeværelse i praksisperioden (80%-regelen).
- at det ikke kan tas en pause i behandlingen i den perioden praksisutplasseringen varer.

Søknader i denne kategorien må dokumenteres av behandlende lege/annen godkjent behandler.

  • Alvorlig behandlingstrengende sykdom i nær familie (barn, ektefelle og samboer). Søknader i denne kategorien må dokumenteres.

Prosedyre for valg av praksisplass og behandling av søknader om tilrettelegging

En praksiskomité, bestående av 3-4 studenter, administrerer studentenes valg av praksissted.
Komiteen nedsettes av kulltillitsvalgt i forkant av semesterstart. Modulkoordinator møter komiteen rett etter semesterstart og overleverer trekningsliste og liste over praksisplasser.
Listene gjøres tilgjengelige i Mine Studier slik at alle studentene kan se hvilke praksisplasser som tilbys og hvilket trekningsnummer de har. Praksisvalg og registrering skjer i komiteens regi fredagen i første studieuke.

Søknadsfrist

Søknad med dokumentasjon må foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester. Prioriteringsrekkefølgen innbyrdes blant de som innvilges tidlig valgnummer avgjøres ved tilfeldig trekning.

Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at en student får behov for tilrettelegging av praksis etter at søknadsfristen er løpt ut, men før fordelingen av plasser er gjennomført, kan Studieseksjonen etter særlig søknad tildele tidlig valgnummer.

 

Søknad

Søknad sendes via nettskjema under Hvordan søke? på denne siden: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/tilrettelegging-studiehverdagen/index.html

 

Kontaktperson

Spørsmål vedrørende tilrettelegging rettes til:

MED-studieinfo

 

Publisert 25. apr. 2018 09:14 - Sist endret 27. apr. 2021 10:48