Læringsutbytte i MED5090 - kunnskapshåndtering og prosjektoppgave

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for litteratur, begreper og teori som er relevante for oppgavens tematikk

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • formulere en presis og forskbar problemstilling 
  • samle, systematisere, analysere, tolke og presentere kunnskap på en nøyaktig og oversiktlig måte
  • vurdere personvern og forskningsetiske problemstillinger knyttet til oppgavens tematikk og metode
  • anvende regler for referansebruk og kildehenvisning

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • reflektere over styrker og svakheter knyttet til datainnsamling og metoder som er brukt
Publisert 21. okt. 2016 16:30 - Sist endret 29. juni 2020 08:15