Læringsutbytte i MED5090 - Prosjektoppgave

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for litteratur, begreper eller teori som er relevante for oppgavens tematikk
  • gjøre rede for regler knyttet til ivaretakelse av personvern i forskning
  • gjøre rede for forskningsetiske bestemmelser og prinsipper

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • formulere en presis og forskbar problemstilling 
  • samle, systematisere, analysere, tolke og presentere informasjon/kunnskap på en nøyaktig og oversiktlig måte
  • vurdere relevansen av metode for datainnsamling og analyse i relasjon til en gitt problemstilling
  • anvende regler for referansebruk og kildehenvisning

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studentene kunne:

  • reflektere over styrker og svakheter knyttet til datainnsamling og metoder som er brukt
  • reflektere over spørsmål knyttet til forskningsetikk og ivaretakelse av personvern
Publisert 21. okt. 2016 16:30