Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MED5090 - gjelder til og med kull V-18 og eldre kull

Emnet består av et ukeskurs i kunnskapshåndtering og arbeid med prosjektoppgaven:

  • I ukeskurset i kunnskapshåndtering lærer studenten å finne, vurdere og bruke medisinsk kunnskap, og om hvordan medisinsk kunnskap produseres.
  • Arbeidet med prosjektoppgaven skal gi studenten mulighet til faglig fordypning og trening i å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid eller et innovasjonsprosjekt. Det er satt av 12 uker til arbeidet med prosjektoppgaven gjennom studieløpet, fordelt på tre ulike perioder.

Se retningslinjer for prosjektoppgaven

Tilgjengelige prosjektoppgaver 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten ha innsikt i vitenskapelig metode og kritisk kildevurdering, og kunne planlegge, initiere og gjennomføre et vitenskapelig arbeid eller et innovasjonsprosjekt.

Læringsutbyttebeskrivelse for kurs i kunnskapshåndtering

Læringsutbyttebeskrivelse for prosjektoppgaven

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må være programstudenter på profesjonsstudiet i medisin for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED2200 - medisinstudiet, modul 2

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Studenter som har en godkjent masteroppgave fra et tidligere studium som tilfredsstiller kriteriene for fritak kan søke om fritak fra prosjektoppgaven.

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Innenfor rammen av MED5090 inngår et ukeskurs i kunnskapshåndtering. Kurset går over 1 uke i starten av januar, og gjennomføres midt i modul 3 for høstkull og før modul 3 for vårkull.

Arbeidsformer for kurset i kunnskapshåndtering: Team-basert læring, gruppeundervisning, seminar, forelesning.

Det er satt av 12 undervisningsuker til arbeidet med prosjektoppgaven gjennom studieløpet, fordelt på tre ulike perioder.

Arbeidsform for prosjektoppgaven: Individuell veiledning.

Eksamen

Innlevering av prosjektoppgave

Innleveringsfrist for prosjektoppgaven er siste dag i siste periode satt av til arbeid med prosjektoppgaven:

Høstkull: Innleveringsfristen legges til siste fredag i siste periode satt av til arbeid med prosjektoppgaven, før studentene starter på modul 7.

Vårkull: Innleveringsfristen legges til siste fredag i siste periode satt av til arbeid med prosjektoppgaven, før studentene starter på modul 6.

Prosjektoppgaven vurderes av en intern og en ekstern sensor. Hvem som skal være sensor ved den enkelte oppgave er avhengig av oppgavens faglige innhold og analytiske perspektiv.

Studenten får skriftlig tilbakemelding på inntil én side etter at sensuren har falt, denne tilbakemeldingen utarbeides av ekstern sensor. Det avholdes ingen muntlig høring i tillegg.

Prosjektoppgaver vil bli gjenstand for plagiatkontroll.

Se retningslinjer for prosjektoppgaven

Se tidligere prosjektoppgaver

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Prosjektoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dersom prosjektoppgaven skrives på engelsk skal betegnelsen være "Project thesis".

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En prosjektoppgave som får karakteren “ikke bestått”, vil ledsages av en begrunnelse og forslag til rettelser/forbedring ved ny innlevering av oppgaven. Avtale om veiledning og ny innlevering gjøres så snart som mulig etter at den første sensuren har falt.

Antall forsøk til eksamen

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo