Læringsutbytte i kurs om studiedesign og kunnskapshåndtering

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

  • forklare hvilke typer studier som er egnet til å besvare ulike typer spørsmål
  • forklare hvilke kriterier som ligger til grunn for å vurdere kvaliteten på ulike typer studier og annen faglig informasjon (prosedyrer, kliniske retningslinjer og oppslagsverk)
  • gjøre rede for regler for referansebruk og kildehenvisning

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

  • formulere presise faglige spørsmål og gjennomføre effektive søk etter forskningsbasert informasjon
  • tolke resultater i primærstudier, systematiske oversikter og metaanalyser

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studenten ha kjennskap til referanseverktøy.

Publisert 21. okt. 2016 16:30 - Sist endret 12. feb. 2018 12:13