Læringsutbytte i kurs om studiedesign og kunnskapshåndtering

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

  • forklare hvilke typer studier som er egnet til å besvare ulike typer spørsmål
  • gjøre rede for  god referansebruk og god kildehenvisning
  • gjøre rede for sentrale bestemmelser og prinsipper for personvern og forskningsetikk

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

  • formulere presise faglige spørsmål og gjennomføre effektive søk etter forskningsbasert informasjon
  • lese og tolke resultater i primærstudier, systematiske oversikter og metaanalyser, og kliniske retningslinjer
  • vurdere kvaliteten på ulike typer studier og annen faglig informasjon (prosedyrer, kliniske retningslinjer og oppslagsverk)

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

  • reflektere kritisk rundt troverdighet og anvendbarhet av forskning og retningslinjer
Publisert 21. okt. 2016 16:30 - Sist endret 26. juni 2020 12:10