Oppgave basert på utvikling av E-læringsapplikasjon

Utvikling av e-læringsapplikasjoner kan være tema for prosjektoppgaver i medisin. Selve utviklingsarbeidet er ofte praktisk omfattende og tidkrevende med diskusjoner om innhold, utarbeidelse av tekster, bilder, filmer, spørsmål mv, utforming av web-sider, utprøving og kvalitetssikring. Innholdsmessig er imidlertid et slik arbeid ikke tilstrekkelig som prosjektoppgave. En prosjektoppgave skal ha et visst forskningsmessig preg, og e-læringsoppgaver må derfor suppleres av et sammendrag/kappe. Kappen kan inneholde stoff om:

 • det medisinskfaglige grunnlaget for applikasjonen, f.eks. en litteraturgjennomgang med vurderinger av hva som er status eller "best practice" på feltet
 •   de pedagogiske metodene applikasjonen baserer seg på, f.eks. i form av en drøfting av læringsmålene og deres art i forhold til hva som kan være optimale læringsstrategier
 •   design av brukergrensesnittet, f.eks. på basis av ulike teorier og med utprøvingsforsøk mot brukere i utviklingsfasen
 •    evaluering av applikasjonens implementasjon i studiet, nytte, brukervennlighet, f.eks. gjennom målinger og spørreundersøkelser på et studentkull og/eller blant lærere.

 

Kappen kan skrives etter samme mal som kappen på en doktoravhandling med følgende overskrifter:

 • Norsk sammendrag
 • Engelsk abstract
 • Innledning, hvor studenten redegjør for sitt arbeid med e-læringsprosjektet
 • Bakgrunn
 • Forskningsspørsmål
 • Materiale
 • Metode (inkl. etikk)
 • Diskusjon og konklusjon

 

Publisert 13. nov. 2019 10:48 - Sist endret 13. nov. 2019 10:48