Kvalitativ metode

Forslag til mal:

 • Tittel
 • Sammendrag
 • Engelsk abstract
 • Forord
 • Innledning (inkludert formål med studien)
 • Bakgrunn (introduksjon til temaet, litteraturgjennomgang og kunnskapshull)
 • Forskningsspørsmål (eller mer detaljerte formål)
 • Begrepsavklaring og teoretisk rammeverk (hvis aktuelt)
 • Metode og materiale (inkludert metode design, beskrivelse av sted (hvis aktuelt), deltagere, data produksjon, data håndtering, analyse, samt refleksivitet)
 • Etikk
 • To modeller for resultater og diskusjon:

                   1) Resultater og fortolkning samlet eller

                   2) Presentasjon av resultater, med påfølgende og adskilt diskusjon

 • Styrker og svakheter ved studien 
 • Konklusjon (anbefalinger, videre forskning, hvis aktuelt)
Publisert 9. sep. 2019 12:41 - Sist endret 9. sep. 2019 12:41