Læringsmål og læringsutbytte i modul 7

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studentene skal kunne etter avsluttet modul 7.

Fag: Allmennmedisin

Læringsmål

Ved fullført modul 7 skal studentene ha tilegnet seg allmennmedisinske arbeidsteknikker og videreutviklet praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper. Studentene skal være kjent med de vanligste sykdommer hos pasienter i allmennpraksis. De skal være orientert om fastlegens rolle som portvokter og pasientkoordinator, samt kjenne til de samarbeidende instanser fastlegen kommer i kontakt med.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført modul 7 skal studentene kunne:

 • beskrive allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker, samt det særegne ved allmennmedisinsk praksis
 • gjøre rede for forskjellene mellom den uselekterte pasientpopulasjonen som oppsøker allmennpraksis og den selekterte pasientpopulasjonen som finnes i andrelinjetjenesten
 • gjøre rede for utredning av de viktigste symptombildene i allmennpraksis, slik som tretthet og slapphet, vekttap, feber, svimmelhet, synkope, fall og falltendens hos gamle, pustevansker, brystsmerter, akutte magesmerter, akutte ryggsmerter, kuler og klumper, søvnforstyrrelser og akutt forvirring hos elder
 • gjøre rede for utredning og behandling av de vanligste sykdommene i allmennpraksis, slik som sykdom i hjerte- og karsystemet, muskel- og skjelettsystemet, lungene, huden, hormonsystemet, kjønnsorganene, nervesystemet, blodet, fordøyelsesorganene, nyrer, øyet, øre-nese-hals- området og psykiske lidelser
 • gjøre rede for fastlegens oppgaver i svangerskapsomsorgen og rolle i helsestasjonsarbeid
 • gjøre rede for rasjonell antibiotikabruk og tiltak for å begrense antibiotikaresistens
 • gjøre rede for ulike typer kontakt mellom pasienten og allmennlegen, slik som diagnostikk og behandling av akutt og kronisk sykdom, forebyggende arbeid, attestasjoner og koordinering av pasientforløp
 • beskrive diagnostisk tankegang i allmennpraksis og klassifikasjonssystemene ICPC og ICD
 • gjøre rede for oppbyggingen av primærhelsetjenesten og prinsippene for samarbeid og arbeidsdeling med det øvrige helsevesenet
 • gjøre rede for rutiner og formalia for kommunikasjon og samarbeid med andre om enkeltpasienter
 • beskrive allmennlegens arbeid og ansvar for kronisk syke og for pasienter med særskilte behov (som rusproblematikk, minoritetsgrupper)
 • gjøre rede for hensikten med samarbeidsmøter, som dialogmøter og ansvarsgrupper
 • gjøre rede for helsefremmende arbeid i førstelinjetjenesten
 • gjøre rede for risikobegrepet i klinisk allmennmedisin, både i forhold til individuell sykdomsrisiko og i individrettet forebyggende arbeid
 • gjøre rede for suksesskriterier for et vellykket pasientforløp
 • beskrive styrker og svakheter ved allmennlegens bruk av eget laboratorium
 • gjøre rede for hvordan man har et problemorientert perspektiv på forordning av prøver

Ferdigheter  

Ved fullført modul 7 skal studenten kunne:

 • utrede de viktigste symptombildene og de vanligste sykdommene i allmennpraksis
 • behandle de vanligste sykdommene i allmennpraksis 
 • gjennomføre konsultasjoner etter den pasientsentrerte kliniske metode
 • gjennomføre konsultasjonens tiltaksfase og i samråd med pasienten lage en plan for videre behandling og/eller oppfølging
 • gjennomføre konsultasjoner med fokus på individuell risiko og individrettet forebyggende arbeid
 • ha et språk og en atferd som fremmer god og entydig kommunikasjon og som inngir tillit, samt å tilpasse sin framferd til pasientens alder, kjønn og kulturelle bakgrunn
 • på egenhånd vurdere pasienter med sammensatte problemstillinger
 • avvise urealistiske pasientforventninger/ønsker på en ivaretakende mate
 • vurdere hvorvidt en klinisk problemstilling krever strakstiltak
 • mestre førstehjelpsbehandling ved alvorlige skader og livstruende sykdommer
 • samarbeide med kolleger og medarbeidere på legekontoret og med andre yrkesgrupper innen helsevesenet
 • hente inn relevant kunnskap og søke råd hos kollega/ veileder når problemene pasienten presenterer går ut over eget kompetansenivå
 • utforme gode henvisninger
 • utforme legeattester, slik som sykemelding, trygdeattest, forsikring og kommunale tjenester
 • bruke legekontorets elektroniske pasientjournal (EPJ) og forsvarlig dokumentere eget klinisk arbeid

Generell kompetanse

Ved fullført modul 7 skal studentene kunne:

 • vise evne til refleksjon omkring egen utøvelse av legearbeidet og være bevisst på hvor grensene for egen faglig kunnskap går
 • vise innsikt i de ulike utfordringene man møter, slik som etiske og juridiske spørsmål.

Fag: Medisinsk etikk                     

Læringsmål

Etter fullført modul 7 skal studentene kunne håndtere medisinsk-etiske utfordringer i klinisk praksis og på samfunnsnivå.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført modul 7 skal studentene kunne:

 • redegjøre for vedtatte prioriteringskriterier i norsk helsetjeneste definere overdiagnostikk og redegjøre for etiske problemer som over- og underbehandling skaper

Ferdigheter

Etter fullført modul 7 skal studentene kunne:

 • kunne avveie den enkeltes pasients interesser mot samfunnets interesser
 • kunne gjenkjenne og håndtere utfordringer ved ulike folkehelsetiltak (folkehelseetikk)
 • vurdere en pasients samtykkekompetanse
 • ta veloverveide beslutninger i situasjoner med verdi- og interessekonflikter, sammen med pasient, pårørende og annet helsepersonell

Generell kompetanse

Etter fullført modul 7 skal studentene kunne:

 • reflektere over legerollen og hva legers profesjonsetiske ansvar innebærer

Fag: Indremedisinske og kirurgiske fag (sykehustjeneste)                  

Læringsmål

I praksisperioden på sykehus skal studentene omsette teoretisk medisinsk kunnskap til praktiske ferdigheter. De skal trenes i klinisk arbeid, selvstendig og i team, men alltid under veiledning fra ansvarlig lege. Tidligere innlærte prosedyrer skal utføres i praksis, enten selvstendig eller under veiledning.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført praksisperioden skal studentene kunne:

 • gjøre rede for hvordan arbeidet på et sykehus kan være organisert med tanke på vaktordninger og forskjellige fagområder
 • beskrive de typiske arbeidsoppgaver for over- og underordnede leger og hvordan ansvar og arbeidsoppgaver fordeles mellom disse
 • gjøre rede for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

Ferdigheter

Ved fullført praksisperioden skal studentene kunne:

 • utføre de typiske arbeidsoppgavene som gjennomføres av underordnet lege, inkludert arbeid i akuttmottak og visittgang på sengepost
 • utarbeide innkomstjournal på pasienter som innlegges i sykehus, basert på anamneseopptak og klinisk undersøkelse
 • utarbeide epikrise med sammenfatting av sykehusoppholdet og råd om videre utredning/behandling/oppfølging
 • vurdere hvilke undersøkelser som er nødvendige for å utrede pasientens symptomer, samt rekvirere disse undersøkelsene i henhold til sykehusets rutiner
 • planlegge og gjennomføre informasjon til pasient og pårørende om resultatet av sykehusoppholdet og videre plan
 • bruke elektronisk pasientjournal, samt andre elektroniske pasientsystemer
 • gjennomføre utskrivning av pasient

Generell kompetanse

Ved fullført praksisperioden skal studentene kunne:

 • reflektere over etiske og medisinske problemstillinger knyttet til pasienter man vil møte som sykehuslege
 • samhandle med annet helsepersonell, pasienter og pårørende
 • identifisere sine egne begrensninger og vite når det er nødvendig å konsultere kollegaer, og derved sikre at pasienten ivaretas på best mulig måte

Fag: KLoK                       

Læringsmål

Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) har som overordnet målsetting at studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring slik at de blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte som fagperson og som deltaker i flerfaglige grupper og team.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført modul 7 skal studentene kunne:

 • forklare hvilke typer studier som er egnet til å besvare ulike typer spørsmål
 • beskrive lederes funksjoner og oppgaver på ulike nivåer i helsevesenet
 • forklare hva som kjennetegner velfungerende og dårlig fungerende team
 • forklare hva som menes med begrepene kvalitet, pasientsikkerhet og kliniske microsystem
 • forklare hvordan bruker- og pasienterfaringer kan kartlegges

Ferdigheter

Ved fullført modul 7 skal studentene kunne:

 • formulere presise faglige spørsmål og gjennomføre effektive søk etter forskningsbasert informasjon
 • tolke resultater i primærstudier, systematiske oversikter og metaanalyser 
 • vurdere kvaliteten på ulike typer studier og annen faglig informasjon (prosedyrer, kliniske retningslinjer og oppslagsverk)
 • analysere årsaker til sviktende kvalitet, avvik og uheldige hendelser
 • anvende metoder (som Langley/Nolan, Demings sirkel) og verktøy for kvalitetsforbedring (som fiskebeinsdiagram og flytskjema)

Generell kompetanse

Ved fullført modul 7 skal studentene kunne:

 • reflektere over ulike lederstiler og egne styrker og svakheter som leder og deltaker i grupper/team

Fag: Samfunnsmedisin                 

Læringsmål

Ved fullført modul 7 skal studentene ha tilegnet seg kunnskap, holdninger og ferdigheter i samfunnsmedisin. Studentene skal kunne gjenkjenne og analysere samfunnsmedisinske sider ved et gitt helseproblem.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført modul 7 skal studenten kunne:

 • beskrive helsevesenets organisering og rammer, og de oppgaver som tilligger de ulike forvaltningsnivåer (slik som kommune, helseforetak og helsedepartement )
 • gjøre rede for kommunelegens viktigste oppgaver i henhold til helse-og-omsorgstjenesteloven, folkehelseloven (miljørettet helsevern) og smittevernloven
 • beskrive og begrunne de vanligste prinsippene og virkemidlene for forebyggende og helsefremmende arbeid
 • beskrive innholdet i helsestasjonsvirksomheten (inkl. skolehelsetjenesten, svangerskapsomsorgen og vaksinasjonsprogrammene) og bedriftshelsetjenesten i grove trekk, og diskutere den rolle disse spiller for helsetilstanden i befolkningen
 • gjøre rede for prinsipper, fordeler og ulemper ved populasjonsbasert screening
 • forklare de grunnleggende prinsipper for måling av innsats i helsetjenesten
 • gjøre rede for betydningen av kjønn for helse og sykdom
 • gjøre rede for legers smittevernoppgaver slik de er definert i smittevernloven
 • kjenne til legers plikt til å melde arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet og pasientenes spesielle rettigheter ved yrkesskade/yrkessykdom
 • gjøre rede for de ulike roller legen kan ha i forhold til pasient/arbeidstaker, arbeidsgiver og myndigheter
 • forklare hvordan arbeidsmiljøpåvirkninger (fysiske, kjemiske, biologiske og psykososiale påvirkninger) kan ha innvirkning på helse på individ-, arbeidsplass- og samfunnsnivå
 • gjøre rede for bruk og fortolkning av begrepet risiko i epidemiologiske studier og i samfunnet
 • beskrive historiske utviklingstrekk og nåværende mønster i sykdomsforekomsten i Norge
 • gjøre rede for noen hovedlinjer ved medisinens institusjonelle utvikling med særlig vekt på sykehusets fremvekst
 • beskrive levekår, helse og helsetilstand for vanskeligstilte grupper

Ferdigheter  

Ved fullført modul 7 skal studenten kunne:

 • identifisere et folkehelseproblem i en befolkning og planlegge tiltak for å motvirke det, samt drøfte fordeler og ulemper ved tiltaket
 • drøfte fordeler og ulemper ved ulike forebyggende tiltak, for eksempel på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet
 • foreslå og begrunne på bakgrunn av kunnskap, ulike tiltak for å motvirke sosiale helseforskjeller
 • vurdere hvilke trygdeytelser eller sosiale ytelser en pasient kan ha krav på (i forhold til de viktigste lover og bestemmelser som regulerer tilgangen på trygdeytelser og sosiale tjenester)
 • skrive sykmelding og søknad om uførepensjon på en slik måte at det er forståelig for mottaker og gir grunnlag for adekvate avgjørelser i NAV
 • vurdere funksjonsevne i forhold til arbeidssituasjon og behov for evt. tilrettelegging og tiltak på individuelt nivå, i arbeidsmiljøet og på samfunnsnivå
 • ta opp en arbeidsanamnese og vurdere om sykdommer/lidelser er arbeidsrelaterte
 • skrive melding om yrkesskade/yrkessykdom, drøfte hvilke tiltak som bør gjøres og gi informasjon om rettigheter og plikter som følger av slik melding
 • drøfte rett til helsehjelp med utgangspunkt i etiske, juridiske og rettighetsmessige begreper
 • med bakgrunn i statistiske og epidemiologiske metoder
  • beskrive helsetilstanden i en befolkning og faktorer som påvirker denne
  • drøfte svakheter og styrker ved ulike studiedesign for et gitt lokalt forsknings/evalueringsprosjekt
  • drøfte feilkilder ved effektestimat (informasjonsproblemer, seleksjonsproblemer, confounding)
  • utføre en risikovurdering i forhold til påvirkninger fra miljøet/arbeidsmiljøet
  • vurdere om det er riktig å ta en gitt laboratorieprøve/test/gjennomføre medisinske prosedyrer
 • utrede sykdomsopphopning i et samfunn (clustering) og drøfte hvordan man håndterer dette
 • drøfte hensiktsmessige modeller for pasientforløp, samarbeid og samhandling innenfor primærhelsetjenesten (ulike personellkategorier) og på tvers av forvaltningsnivåene
 • vurdere samfunnsmedisinske konsekvenser av et endret sykdomsbilde med økt forekomst av kronisk sykdom
 • drøfte gjennom eksempler fra praksis hva som ligger i begrepene medikalisering, helseangst og overbehandling, og hvordan man som lege skal forholde seg til disse fenomenene
 • drøfte gjennom historiske og samtidige eksempler hvordan kultur har innflytelse på helseforståelse, sykdomsoppfatning og helseatferd (inkludert valg av behandling)
 • drøfte hvordan oppfatninger av helse og sykdom kan variere mellom historiske epoker, mellom ulike folkeslag og mellom ulike helsesystemer
 • integrere en forståelse av pasientens sosiale og kulturelle omgivelser i forebyggende og klinisk virksomhet (kulturell sensitiv praksis)
 • drøfte bruk av komplementær medisin med pasienter
 • formidle råd om risiko som både tar høyde for epidemiologisk risikoberegning og for betydningen vår tids risikokultur har for pasientenes (og legenes) håndtering av slik informasjon
 • gjenkjenne tegn på vold i nære relasjoner og iverksette adekvate tiltak
 • drøfte ulike teorier om helseatferdsendring individuelt og kollektivt
 • drøfte hvordan økonomiske eller andre interessekonflikter kan påvirke integriteten i medisinsk forskning og fagutvikling

Generell kompetanse

Ved fullført modul 7 skal studenten kunne:

 • ha en forståelse av henholdsvis primærlegens og sykehuslegens samfunnsansvar, helsepolitiske oppgaver og rolle som ressursforvalter, “helsefremmer” og koordinator av helsetjenester i et lokalsamfunn
 • erkjenne de dilemmaer som kan oppstå i krysningspunktet mellom å være samfunnets forvalter og pasientens talsmann i ulike beslutninger
 • fremme likeverd og ha respekt for mangfold
 • være bevisst hvilke ulike roller man går inn i som lege i ulike sammenhenger
 • reflektere over hvilke konsekvenser ulike former for organisering av helsetjenesten har for klinisk praksis
Publisert 29. feb. 2016 10:35 - Sist endret 26. juni 2020 11:20