Dette emnet er nedlagt

MEDSEM11-12 – Medisin grunnutdanning, 11. og 12. semester

Kort om emnet

Faglig innhold: basalfag, patologi, farmakologi, klinisk biokjemi og fysiologi, indremedisin, kirurgi, radiologi, anestesi, atferdsfag, allmennmedisin, samfunnsmedisin, forebyggende medisin, akutt medisin og psykiatri.

Hva lærer du?

I 11-12.semester skal studentene integrere kunnskapene de har lært for å kunne anvende dem i praktisk legearbeid. De skal ha de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre en selvstendig klinisk undersøkelse, planlegge ytterligere utredning og legge opp behandling, oppfølging og rehabilitering innen rammen av det som forventes av leger. De skal på egenhånd kunne vurdere pasienter med sammensatte problemstillinger og mestre førstehjelpsbehandling ved alvorlige skader og livstruende sykdommer. Basert på den biopsykososiale sykdomsmodellen skal studentene også kunne planlegge og iverksette forebyggende tiltak. Videre må de kunne erkjenne vanskelige verdivalg og kunne samarbeide med andre yrkesgrupper.

Læringsmål og læringsutbytte

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Kliniske smågrupper

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at undervisningen har startet, Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i gjennom hele semesteret. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Ved semesterstart får studenten en loggbok. Studenter må ha signatur fra lærere etter hver undervisning. Loggbøkene blir samlet inn etter 11. semester for kontroll. Signaturer på løse ark som deretter limes inn i loggbøkene godtas ikke. Hvis ikke undervisningen i 11. semester er godkjent, rykker studenten ned et kull, og kan ikke fortsette i 12. semester. Loggbøkene skal leveres semesterkoordinator senest én uke før eksamen i 12. semester. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser som bekrefter oppmøte og deltakelse i undervisningen.

Alle studenter skal være tilstede i minst 80 % av klinisk smågruppeundervisning, og til stede ved minst 50 % av undervisningen innenfor hver enkelt undervisningsuke. Dersom studenten for eksempel har fravær 3 av 4 dager på ortopedisk avdeling, må undervisning tas igjen etter avtale med semesterledelsen.

Et bytte kan kun gjøres ved akutt sykdom dokumentert med legeattest, og byttet må godkjennes av semesterledelsen. Sykefraværet må rapporteres umiddelbart, og legeattest må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager. Underviser har ikke fullmakt til å godkjenne bytte.

Avdelingstjeneste

Hver student har en forpliktelse til å følge opp fem pasienter i løpet av de to ukene vedkommende er tilknyttet en post/avdeling. Studentene skal ta opp innkomstjournal og gjøre journalnotater der dette er en naturlig del av avdelingsarbeidet. Ansvarlig lege på avdelingen/post skal godkjenne tjenesten i loggboken.

Kurs i kommunikasjon og akuttmedisin

Kommunikasjonskurs foregår over 3 ganger. Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Akuttmedisinkurs foregår over 4 uker. Gruppeundervisningen er obligatorisk. Man må være til stede på minst 80 % av undervisningen. Studentene må sørge for å få signatur for oppmøte i loggboken.

KLoK-oppgave

Det er obligatorisk innlevering av KloK-oppgaven i 11. semester.

Tilrettelegging av undervisning

Det er mulig å søke seg til undervisning ved enten Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet/Ullevål) eller Akershus universitetssykehus. For 11. og 12. semester gjelder søknad om tilrettelegging for begge semestrene sett under ett. På tross av at undervisningen på 11. semester starter senere enn de øvrige semestrene, er søknadsfristen også her 15. mai og 1. november.

Eksamen

Prosjektoppgaven skal være innlevert innen utløpet av semesteruke 6  i 11. semester.

All obligatorisk undervisning i 12. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Avsluttende eksamen for 12. semester består av en modifisert OSCE-eksamen og en klinisk eksamen. For å bestå eksamen må begge prøver bestås.

Modifisert OSCE-eksamen

Modifisert OSCE-eksamen er oppdelt i OSCE-stasjoner, oppgaver basert på illustrasjoner på PC (røntgenbilder, EKG, foto osv.) og skriftlige digitale oppgaver.

OSCE- og PC-delen av prøven er bygget opp som en stasjonseksamen. På hver stasjon får kandidaten tildelt en eller flere oppgaver som skal løses innen en nærmere angitt tid. De skriftlige digitale oppgavene skal ikke løses stasjonsvis, men samlet i løpet av en på forhånd definert tidsramme. Ingen hjelpemidler er tillatt. De digitale oppgavene gis kun på bokmål. Spørsmålene kan integreres eller være relatert til kliniske situasjoner som kan hentes fra alle fagene det har vært undervist i alle tidligere semestre. Eksamen varer til sammen i 4 timer. Orientering om eksamen vil bli gitt av eksamenskommisjonen i løpet av semesteret.

Klinisk eksamen

Klinisk eksamen kan pågå over 2 uker avhengig av hvor mange som skal avlegge eksamen. Hver kandidat er oppe en dag, og prøves ved 4 ulike stasjoner (2 indremedisin som også kan omfatte onkologi og revmatologi, 1 kirurgi, 1 allmennmedisin). Ved hver stasjon er det en eksaminator og en sensor.
Etter at alle 4 kandidater har vært innom hver av de 4 stasjonene, møtes sensorer og eksaminatorer for å avgjøre om kandidatene har bestått eller ikke. Avslutningsvis får så kandidatene en muntlig orientering om eksamensresultatet og hvordan eksamensoppgavene ble løst.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen:

  • Citizen SR-270X
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

51

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo