Dette emnet er nedlagt

MEDSEM4A – Medisin grunnutdanning, 4. semester, 1.del

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, fysiologi, farmakologi, ernæringslære, patologi, klinisk biokjemi og fysiologi, indremedisin og kirurgi.

Hva lærer du?

Ved fullført undervisning skal studentene kunne hovedtrekkene i fordøyelsesorganenes beliggenhet, struktur, funksjon og regulering, næringsstoffenes fordeling i matvarer, deres nedbrytning, absorpsjon, omsetning og regulering, samt deres betydning. Videre skal studentene ha oppnådd grunnleggende innsikt i kostens betydning for utvikling av store folkehelseproblemer som hjerte- og karsykdommer, overvekt/fedme og diabetes type 2. Kunne de viktigste symptomer fra fordøyelsesorganene og kunne ta opp en anamnese og utføre en klinisk undersøkelse av fordøyelsesorganene, og kjenne til de vanligste supplerende undersøkelser av gastrointestinalkanalen. Studentene skal introduseres til noen sentrale emner innenfor organpatologi (spesiell patologi), og også studere enkelte patologiske prosesser og lære å skille dem fra det normale. Gjennom forståelse av normale funksjoner får studentene innføring i bruk av kliniske/kjemiske analyser for å diagnostisere og følge sykdomsprosesser. Studentene skal også oppnå kunnskaper om legemidlers opptak og omsetning i kroppen.

Læringsmål og læringsutbytte

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MEDSEM3 eller MEDSEM3A/B

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte.

Pbl-undervisning

Det er 10 fremmøter i 4A (sememesteruke 2-6). Man kan være bort 2 ganger uten noen form for kompensasjon. Ved fravær på 3 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved fravær på 4 ganger eller mer mistes retten til å gå opp til eksamen.

Propedeutikk og ferdighetsundervisning i 4A

  • Medisinstudentene har propedeutisk undervisning som gis over 7 ganger à 2 timer i kliniske avdelinger, samt veiledning 1 gang à 2 timer ved Ferdighetssenteret på Rikshospitalet. Til sammen utgjør dette 16 timer. Det tillates kun ett fravær i propedeutikkundervisningen.
  • Medisinstudentene skal ha tatt opp 2 journaler i løpet av undervisningsperioden. Dette er obligatorisk. Klinisk smågruppelærer skal godkjenne og gi skriftlig tilbakemelding til hver student på de journalene som ikke brukes i undervisningen.
  • Odontologistudenter har obligatoriske kurs i tannmorfologi og tannsliping.
  • Ernæringsstudentene har obligatorisk kurs i ernæring i praksis.

Chirurgia minor

Det praktiske innføringskurset i chirurgia minor er obligatorisk, og noen grupper får det i 4A, mens andre først i 4B. Kurset foregår på Legevakten. Etter kurset skal alle studenter etter tur følge vakthavende lege på ettermiddager og i helger frem til og med tirsdag i den påfølgende uken.

Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Tilrettelegging av undervisning

Eksamen

All obligatorisk undervisning i 4. semester (4A) må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamensform: Skriftlig integrert eksamen midt i semesteret,  5 timer.

Eksamensoppgavene tar utgangspunkt i en eller flere sykehistorier, og en god besvarelse krever en integrert forståelse av både de basale, papakliniske og kliniske fag som undervises i «fordøyelse og ernærings»-blokken.

Det vil bli gitt en orientering om  eksamen i plenum i uke 6.

Om du stryker eller ikke møter til skriftlig eksamen 4A, ordinær og kontinuasjon, får du likevel gå opp til praktisk/muntlig eksamen 4B, forutsatt at du har godkjent den obligatoriske undervisningen. Du får imidlertid ikke begynne på 5. semester før 4A er bestått. Du rykker uansett ned ett kull, og må ta 4A på nytt.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen:

  • Citizen SR-270X
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Eksamen i ex.phil. må være avlagt senest i 4. semester

Studenten får ikke begynne i 5. semester før ex.phil.-eksamen er avlagt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

12

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo