Dette emnet er nedlagt

Kurs

Disseksjon

To PBL-grupper dissekerer ett lik. To og to studenter utfører selve disseksjonsarbeidet etter tur. Etter hver disseksjon demonstrerer disse to studentene sine funn først for den ene og så for den andre PBL-gruppen. En egen disseksjonsveiledning deles ut til studentene i forkant.

Normalanatomisk funksjonsundersøkelse

 Obligatorisk undervisning

Studentene undersøker hverandre; tre PBL-grupper slåes sammen. De seks undervisningsgangene tar for seg hver sin region innen bevegelsesapparatet, på samme måte og i samme rekkefølge som den kliniske undervisningen. Det er utarbeidet et eget hefte for undervisningen. Gruppene vil bli veiledet av anatomilærer. Det forutsettes at den enkelte student forbereder seg faglig og medbringer passende tøy (badetøy, kort treningstøy e.l.) samt atlas.

Histologi

Organiseres som i 3. semester. Det gis en kort plenumsgjennomgang i hvert histologitema; - deretter studerer studentene snitt på egen hånd. Etter noen dager gis 2 oppsummeringstimer på histologisalen for 1/3 av kullet av gangen.

Rehabilitering

Kurset går over en dag på Sunnaas sykehus med vekt på rehabilitering i sykehus, såvel som langtidsforløp og oppfølging utenfor sykehus. Kurset gir en kort innføring i rehabiliteringsmedisin med utgangspunkt i multitraume som eksempel på en aktuell pasientkategori. Kurset vil omfatte klinikk med presentasjon av pasient(er), beskrivelse av rehabiliteringsprosessen, en kort presentasjon av det tverrfaglige team og de ulike faggruppers arbeidsområde, som en diskusjon omkring det å leve med og mestre en mer eller mindre varig funksjonshemming. Etter lunsj deles kullet i 6 kliniske smågrupper. En assistentlege har ansvar for hver gruppe. Hver gruppe skal innom 6 ulike stasjoner.

 Avreise med båt fra Akerbrygge til Nesoddtangen kl. 0832, videre med buss til Sunnaas sykehus, oppmøte i auditoriet.

Retur med buss kl. 1542 til båt fra Nesoddtangen kl. 1600, ankomst Aker brygge kl. 1630.

Publisert 11. mai 2007 12:00