Dette emnet er nedlagt

MEDSEM4B – Medisin grunnutdanning, 4. semester, 2. del

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, atferdsfag, patologi, allmennmedisin, samfunnsmedisin, fysikalsk medisin, kirurgi, radiologi og indremedisin.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Bevegelsesapparatets struktur, funksjon og sentrale sykdommer. Relevant undersøkelsesmetodikk. Den samfunnsmessige betydningen av sykdom, skade og lyte i bevegelsesapparatet.

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisningen på MEDSEM4A

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium

Undervisningen foregår i 2. halvdel av semesteret

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse
 

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte.

Pbl-undervisning

Det er 14 fremmøter i 4B (semesteruke 9-18). Man kan være bort 3 ganger uten noen form for kompensasjon. Ved fravær på 4 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved fravær på 5 ganger eller mer mistes retten til å gå opp til eksamen.

Kliniske smågrupper og ferdighetsundervisning i 4B for medisinstudenter

Klinisk smågruppeundervisning går over 7 ganger à 2 undervisningstimer, samt én dag avdelingstjeneste. Avdelingstjenesten består av deltakelse i det praktiske, kliniske arbeidet, slik som morgenmøte, previsitt og visitt, ved den avdelingen/ poliklinikken hvor studenten ellers har organisert klinisk smågruppeundervisning. Det tillates kun ett fravær i smågruppeundervisningen.

Journalopptak: I løpet av en dag i avdelingstjeneste skal alle studenter skrive én pasientjournal, som skal godkjennes av klinisk smågruppelærer.

Chirurgia minor

Det praktiske innføringskurset i chirurgia minor er obligatorisk, og noen grupper får det i 4A, mens andre først i 4B. Kurset foregår på Legevakten. Etter kurset skal alle studenter etter tur følge vakthavende lege på ettermiddager og i helger frem til og med tirsdag i den påfølgende uken.

Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Klinisk kommunikasjon

Klinisk kommunikasjonsundervisning går over 2 ganger à 3 undervisningstimer. Undervisningen er obligatorisk.

Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Funksjonsundersøkelse

Normalanatomisk funksjonsundersøkelse foregår over seks undervisningsganger. Det tillates kun ett fravær.

Allmennmedisinsk introduksjonsuke

Allmennmedisinsk introduksjonsuke foregår i semesteruke 13 og inneholder forelesninger, praktiske øvelser og en dags praksis hos allmennpraktiker. Kullet er dels samlet, dels delt i to grupper og dels i mindre grupper.  Denne uken fokuserer på basal undersøkelsesteknikk av bevegelsesapparatet, på å gi innledende kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon, allmennmedisinske arbeidsformer og allmennmedisinsk epidemiologi. Studentene bør stille i tøy som er egnet når man skal trene i undersøkelsesteknikk på hverandre.

Det forventes at studentene er til stede på alt.

Tilrettelegging av undervisning

Tilrettelegging av undervisning

Eksamen

All obligatorisk undervisning i 4. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Praktisk/muntlig eksamen

Alle studentene skal opp til praktisk/muntlig eksamen i bevegelsesapparatet. Halvparten av studentene eksamineres i normalanatomisk undersøkelse av anatomer, mens de øvrige er oppe til klinisk eksamen, fortrinnsvis på det stedet hvor de har hatt klinisk smågruppeundervisning. Studentene skal i begge tilfelle foreta og presentere en grundig undersøkelse av en av bevegelseseapparatets regioner, og kunne resonere omkring normal/patologiske strukturelle og funksjonelle forhold. De studentene som eksamineres med pasienter skal også kunne presentere forslag til diagnose og enkle behandlingstiltak.

Eksamen er av ca. 30-45 minutters varighet og avvikles i slutten av semesteret.

Nærmere informasjon om praktiske prosedyrer

Godkjenning av disseksjon - stasjonstest

Alle studentene må avlegge en stasjonstest i makroanatomi på dissekerte preparater.

Dette er ingen eksamen, men en kursprøve etter gjennomført disseksjonskurs som må godkjennes for at studentene skal få delta i den praktiske/muntlige eksamen. Det vil arrangeres ny stasjonstest for studenter som ikke besto den første.

Om du stryker eller ikke møter til skriftlig eksamen 4A, ordinær og kontinuasjon, får du likevel gå opp til praktisk/muntlig eksamen 4B, forutsatt at du har godkjent den obligatoriske undervisningen. Du får imidlertid ikke begynne på 5. semester før 4A er bestått. Du rykker uansett ned ett kull, og må ta 4A på nytt.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se Studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Eksamen i ex.phil. må være avlagt senest i 4. semester

Studenten får ikke begynne i 5. semester før ex.phil.-eksamen er avlagt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

18

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo