Dette emnet er nedlagt

Klinisk smågruppeundervisning

Klinisk smågruppeundervisning i bevegelsesapparatet Følgende praktisk, klinikkrettet smågruppeundervisning gjennomføres i bevegelsesapparatblokken:

  • Klinisk smågruppeundervisning/uketjeneste 7 ganger à 2 timer, tilsammen 14 timer. Av faglige hensyn bør det ikke være mer enn 6 studenter pr. gruppe. 90 medisinerstudenter tilsvarer da 15 grupper. Hver gruppe skal fortrinnsvis ha en fast klinisk smågruppelærer i hele perioden. Hver av de syv undervisningsgangene fokuserer etter tur på regionene listet over. Vanligvis deles studentgruppene i tre, slik at to og to studenter selvstendig undersøker hver sin pasient. Etter én time samles gruppen. Etter tur gir studentene et resymé av pasientenes sykehistorie og demonstrerer funn for resten av gruppen, inkl. evt. røntgenbilleder. Deretter diskuteres differensialdiagnoser og behandling.

  • Avdelingstjeneste: etter tur skal studentene delta én dag i det praktiske, kliniske arbeidet, slik som morgenmøte, previsitt og visitt, ved den avdelingen/ poliklinikken hvor de ellers har organisert klinisk smågruppeundervisning. I løpet av denne dagen skal de skrive én pasientjournal, som skal godkjennes av klinisk smågruppelærer. Dette organiseres ved at hver avdeling/sengepost/poliklinikk hvor det foregår uketjeneste har en liste der studentene i starten av blokken fører opp hvilken dag de skal delta i det daglige, kliniske arbeidet,. Studentene må være forberedt på å “ofre” annen undervisning denne dagen, unntatt PBL-møtene, normalanatomisk funksjonsundersøkelse og klinisk smågruppeundervisning (som er obligatorisk).

Skriftlig materiale vedr. pasienter og pasientbehandling er juridiske dokumenter. Disse er omfattet av taushetsløftet og må under ingen omstendighet komme på avveie. Slike dokumenter skal ikke fjernes fra sykehusets område, og må oppbevares slik avdelingene har bestemt. Får man utlånt en journal har man et personlig ansvar for at den blir oppbevart reglementert, at uvedkommende ikke får tilgang til opplysninger fra journalen og at den kommer tilbake til avdelingen så snart som mulig.

Undervisningen er obligatorisk

Studentene vil finne sin kliniske smågruppe i Mine Studier ca èn uke før semesterstart. Liste over gruppefordeling og undervisningssted vil bli sendt den enkelte lærer ca èn uke før semesterstart

Oversikt over webleksjoner

Informasjon om sykehusene

Publisert 11. mai 2007 12:00 - Sist endret 11. mai 2007 12:25