Dette emnet er nedlagt

MEDSEM7R – Medisinstudiet, 7. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

7. semester består av 3 undervisningsblokker:

  • Nevrobiologi
  • Øre-nese-halssykdommer
  • Nevrologi

Følgende fag inngår:
Anatomi, fysiologi, medisinsk biokjemi, farmakologi, patologi, medisinsk genetikk, allmennmedisin, nevrologi,øre-nese-halssykdommer.

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningsformer: Forelesninger, klinikker, seminar, kurs, PBL, klinisk smågruppeundervisning og journalskriving
PBL-gruppemøter og klinisk smågruppeundervisning er obligatorisk.

Kurs i kunnskapshåndtering holdes i semesteruke 18 (etter eksamen)

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Pbl-undervisning og tre obligatoriske konferanser

Alle studenter må være tilstede på minst 14 ganger av de overnevnte obligatoriske aktivitetene uten noen form for kompensasjon.

Ved tilstedeværelse på 13 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved mindre enn 13 ganger til stede, mistes retten til å gå opp til eksamen.

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Kliniske smågrupper

Ved semesterstart får alle studenter en loggbok hvor student og lærer skal signere for oppmøte ved klinisk smågruppeundervisning i nevrologi, nevrokirurgi og øre-nese-halssykdommer. Fremmøteregistreringen skal leveres semesterkoordinator senest 1 uke før eksamen. Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser som bekrefter oppmøte og deltagelse i undervisningen.

Hver student skal ha følgende kliniske smågruppeundervisning:

  • Nevrologi/ nevrokirurgi: 8 ganger totalt. Ved tilstedeværelse på mindre enn 7 ganger, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager. Ved tilstedeværelse på mindre enn 5 ganger, mistes uansett retten til å gå opp til eksamen
  • Øre-nese-halssykdommer: 9 ganger totalt. Ved tilstedeværelse på mindre enn 7 ganger, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager. Ved tilstedeværelse på mindre enn 5 ganger, mistes uansett retten til å gå opp til eksamen.

Tilrettelegging av undervisning

Eksamen

Skriftlig eksamen i slutten av semesteruke 16

Det holdes en fem timers skriftlig eksamen med klinisk relevante problemer som tester kunnskaper i kliniske fag og basalfag/randfag (anatomi, farmakologi, fysiologi, allmennmedisin, genetikk, patologi, øre-nese-halssykdommer og nevrologi).

Muntlig eksamen i semesteruke 17

Studentene får vite 1 uke før første eksamensdag hvilken dato den enkelte student skal ha eksamen. Dagen før studenten skal opp til eksamen, gis beskjed om hvilket fag han/hun skal opp i. 2/3 av studentene kommer opp i nevrologi og 1/3 av studentene kommer opp i øre-nese-hals-sykdommer.

Godkjenning av makroskopisk anatomi – stasjonstest

I uke 14 skal alle studenter avlegge en stasjonstest i makroanatomi på dissekerte preparater/modeller. Oppgavene er å navnsette bestemte strukturer. Det vil dreie seg om klinisk vesentlige strukturer i hode/hals og hjernen som har vært dissekert eller demonstrert. Tilbakemelding i form av antall riktige svar gis samme dag eller dagen etter at prøven er avlagt (avhengig av om prøven avholdes tidlig eller sent på dagen). Dette er ingen eksamen, men en kursprøve etter gjennomført disseksjoner og demonstrasjoner. Prøven må være bestått for å gå opp til eksamen.

Obligatorisk test i kunnskapshåndtering

Etter kunnskapshåndteringskurset holdes en obligatorisk test i kunnskapshåndtering.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen Citizen SR-270X. Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt prøve

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Innreisende utvekslingsstudenter med annet morsmål enn norsk som avlegger skriftlig eksamen på norsk, kan etter søknad få innvilget 25 % ekstra tid og rett til bruk av enkel ordbok. Det er koordinator for innreisende studenter som har ansvar for å varsle studenter og eksamenskonsulenter som er berørt av ovenstående.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

26

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo