Dette emnet er nedlagt

ERN3015 – Ernæringsstudiet, 6. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er delt i to blokker.

Første blokk: Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring
Andre blokk: Ernæring for ulike grupper

Første blokk gir oversikt over de energigivende næringsstoffers fordøyelse og omsetning i kroppen og klinisk ernæring og kostbehandling knyttet til de store folkesykdommene.

Andre blokk omhandler klinisk ernæring relatert ernæringsscreening og sykdomsrelatert underernæring, kosthold for ulike grupper (barn, gravide, eldre, innvandrere, sportsutøvere) samt farmakologi.

Hva lærer du?

Emnet gir deg kunnskap om:

 • Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring
 • Kunne gjøre rede for viktige biokjemiske og fysiologiske forhold og mekanismer som har betydning for de energigivende næringsstoffers fordøyelse og omsetning.
 • Kunne gjøre rede for kostens ernæringsmessige sammensetning og de ulike matvaregruppenes betydning som kilde for energigivende næringsstoffer
 • Vurdere ulike kostholdssammensetninger i forhold til anbefalingene
 • Kjenne til teorien bak vurdering av ernæringsstatus, metoder, kliniske tegn på ernæringsmangler, tolkning av resultater og å foreslå tiltak.
 • Kunne gi grunnleggende kostveiledning til pasienter og kommunisere med andre yrkesgrupper
 • Ha innsikt om til lov om helsepersonell, etikk og taushetsplikt.
 • Kunne gjøre etiske avveiinger og psykologiske aspekter ved kostveiledning
 • Kjenne til sykehusets organisasjon og administrasjon
 • Ernæring for ulike grupper
 • Å kunne Identifisere pasienter med underernæring vha ernæringscreening.
 • Ved bruk av forskjellige antropometriske metoder, kunne monitorere og evaluere underernæring inklusiv beregning av energi, protein og væskebehov.
 • Indikasjoner og kontra-indikasjoner på enteral ernæring
 • Innføringsruter for enteral ernæring
 • Teknikker for innlegging av “naso-gastric”  tube
 • Kost anbefalinger og faktorer som påvirker ernæringsbehov I ulike grupper som barn,  unge, voksne, gravide, eldre, innvandrere og vegetarianer.
 • Faktorer som påvirker behovet for energi, makro- og mikronæringsstoffer, væske og elektrolytt balanse assosiert med trening.

Ferdighetsmål

Den som gjennomfører kurset vil kunne;

 • Gjøre rede for viktige biokjemiske og fysiologiske forhold og mekanismer som er relevante for energigivende næringsstoffers fordøyelse og omsetning.
 • Du skal videre kunne gjøre rede for kostens betydning for helse, kostens ernæringsmessige sammensetning og de ulike matvaregruppenes betydning som kilde for energigivende næringsstoffer. Med bakgrunn i kjennskap til anbefalinger for inntak av næringsstoffer skal du også kunne vurdere ulike kostholdssammensetninger i forhold til anbefalingene.
 • Gjøre rede for viktige oppgaver i rollen som kliniske ernæringsfysiolog. Ansvar og arbeidsoppgaver, alene og i samspill med andre yrkesgrupper skal forstås. Det blir undervist om etikk og taushetsplikt, og det forventes at du kjenner til lov om helsepersonell etter endt kurs.
 • Lese, forstå og kunne oppsummere vitenskapelig litteratur.
 • Være i stand til å bruke ernæringsscreeningsverktøy.
 • Gjøre antropometriske målinger inkludert måling av hudfold tykkelse.
 • Beregne energi, protein og væske behov hos pasienter for monitorering av ernæringsstatus.
 • Planlegge og beregne et korrekt plan for administrasjon av enteral ernæring.
 • Vurdere og evaluere hvilke faktorer som påvirker kosten for ulike befolkningsgrupper.
 • Vurder hvilke faktorer som påvirker ernæringsbehov hos idrettsutøvere.
 •  Generell kompetanse
 • Den som gjennomfører kurset vil kunne:
 • Forstå hvordan man gir kostveiledning til pasienter og kunne kommunisere med andre yrkesgrupper. Dette inkluderer teorien bak vurdering av ernæringsstatus og tolkning av resultater.
 • Gjøre rede for kostens betydning for helse og de mest utbredte folkesykdommene i Norge.
 • Forstå patogenesen ved diabetes, overvekt/insulinresistens, metabolsk syndrom, hyperlipidemi og kardiovaskulære sykdommer. Undervisningen vil omfatte hovedpunkter innenfor sykdommenes patogenese og diagnostikk, men hovedvekten er lagt på og prinsippene for kostbehandling av disse sykdommene. Forebyggende arbeid vil også bli trukket inn der dette er naturlig.
 • Ha god kjennskap til anbefalinger for inntak av næringsstoffer og kunne vurdere ulike kostholdssammensetninger i forhold til anbefalingene.
 • Vurdere ernæringsstatus hos pasienter ved hjelp av screeningsverktøy, identifisere pasienter i risiko og sette i gang tiltak.
 • Bruke forskjellige metoder for å monitorere og evaluere underernæring inkludert beregning av energi, protein og væskebehov.
 • Foreskrive behandlingsplan og igangsette plan for enteral ernæring til pasienter som har behov for dette.
 • Gi spesifikke kost anbefalinger til ulike befolkningsgrupper.
 • Beregne ernæringsbehovet (inklusiv energi, makro- og mikronæringsstoffer, væske og elektrolytter ) for aktive idrettsutøvere inklusiv topp-idrettsutøvere.

Undervisning

Adgang til undervisning

Undervisning består av forelesninger, PBL (problembasert læring), studentpresentasjoner, laboratorieøvelser og utarbeidelse av skriftlige oppgaver.

Ved obligatorisk undervisning gis det mulighet for at studentene kan ha opptil 20 prosent fravær (med dette menes fysisk oppmøte til undervisning, det inkluderer ikke obligatoriske oppgaver). Skriftlige Oppgaver som er oppført som obligatoriske må alle leveres.

Obligatorisk undervisning blir ikke godkjent hvis du har mer enn 20 prosent fravær. Ved fravær på 20 - 30 prosent, må det skrives en omfattende kompensasjonsoppgave.

Temaet for kompensasjonsoppgaven er det som ble undervist da studenten var fraværende. Student og veileder kommer sammen frem til tema.

Det skriftlige arbeidet skal ha en lengde på 4 - 5 maskinskrevne sider (Times New Roman, 12 pkt. linjeavstand 1,5).

Veileder skal bedømme arbeidet og gi studenten tilbakemelding. Hvis arbeidet ikke blir godkjent, må det omarbeides og leveres på nytt.

 

Obligatoriske skriftlige oppgaver i første blokk

 • Rapport fra energi kurs
 • Literature study reports
 • Midsemester assignment

Obligatorisk skriftlige oppgaver i andre blokk

 • Screening report

Eksamen

Det er 3 deleksamener i emnet: en skriftlig eksamen etter hver blokk og en skriftlig oppgave (midsemester assignment).

Skriftlige eksamenene teller 40 prosent hver mens midsemester assignment teller 20 prosent.

Alle deleksamenene må bestås for å bestå emne. Hver skriftlig eksamen varer i 4 timer.

All obligatorisk undervisning må være godkjent for å få lov til å ta eksamen. I tillegg må all skriftlige oppgave innen hver blokk være bestått før den skriftlige eksamen i den aktuelle blokken.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve. De vil rykke ned et kull. Trekk under eksamen vil gjelde som et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til eksamen.

Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår 2016

Eksamen

Vår 2016

Undervisningsspråk

Norsk